Πρωτοετείς Φοιτητές Εκτύπωση
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και αποστολής των δελτίων επιτυχίας στα Πανεπιστήμια η Υπουργός Παιδείας με απόφασή της καθορίζει την προθεσμία εγγραφής τους στα Πανεπιστήμια, η οποία ανακοινώνεται και από τα μέσα Μ.Μ.Ε. Στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν αιτήσεις για εγγραφή και οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες και των διακριθέντων στη βαλκανική ή διεθνή ολυμπιάδα ή διεθνή ολυμπιάδα μαθηματικών, πληροφορικής, φυσικής ή χημείας.

Για την εγγραφή του ο εισαγόμενος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, καταθέτει στη γραμματεία του τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
celebrity hairstyles