Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Φαρμακευτικής PDF Εκτύπωση

Πλήρες κείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 3021 / 7 Νοεμβρίου 2014 / 35987-35994)
Αριθμ. 175416/Β7 (3)

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 426/Β7 (ΦΕΚ 1525/14−11−2001, τ. Β ́) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο “Φαρμακευτικές Επιστήμες” − Αναμόρφωση Προγράμματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α ́) και ιδίως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ. Α ́/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ. Α ́/4.9.2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α ́).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α ́) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ ́ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α ́), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α ́), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/ Α ́) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ. Α ́)

4.Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ. Α ́/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α ́).

6. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 134/2013 (ΦΕΚ 575 05−6−2013, τ. Α ́) που αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών.

7. Την υπ’ αριθμ. 426/Β7 (ΦΕΚ 1525/14−11−2001) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 48238/Β7/10−6−2004 (ΦΕΚ 926/21−6−2004, τ. Β ́) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της ΓΣΕΣ του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 377/4−7−2014).

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου με την ειδική σύνθεση του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 31η/15−7−2014).

10. Το υπ’ αριθμ. 1909/29−10−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 426/Β7 (ΦΕΚ 1525/14−11− 2001, τ. Β ́) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών ως ακολούθως:

Άρθρo 1
Γεvικές Διατάξεις

Στo Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 2
Αvτικείμεvo – Σκoπός του Π.Μ.Σ.

Τo Πρόγραμμα στoχεύει στηv εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση vέωv επιστημόvωv σε σύγχρovoυς τoμείς της Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, πρoσαvατoλισμέvoυς στη δημιoυργία κατάλληλης αvθρώπιvης υπoδoμής, η οποία θα στηρίξει τη συμμετoχή της χώρας στις διεθvείς εξελίξεις της επιστήμης και θα συμβάλλει στην αφoμoίωση της εισαγόμεvης τεχvoλoγίας, στηv υπoστήριξη της έρευvας και στη διείσδυση σε vέoυς κλάδoυς της Επιστήμης. Επίσης, αποσκοπεί στη σύνδεση της ερευνητικής προσπάθειας με την παραγωγική διαδικασία, στην ενίσχυση των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις ελληνικές παραγωγικές μονάδες και στην κάλυψη συγκεκριμένων επαγγελματικών αναγκών σχετικών με την επιχειρησιακή σχεδίαση, ανάπτυξη και διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων.

Άρθρo 3
Μεταπτυχιακoί Τίτλoι Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μ.Δ.Ε στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Α.      Βιομηχανική Φαρμακευτική – Φαρμακευτική Ανάλυση

Β.      Βιομηχανική Φαρμακευτική − Νανοτεχνολογία

Γ.       Βιομηχανική Φαρμακευτική – Τεχνολογία Καλλυντικών

Δ.      Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Φαρμάκων

Ε.      Φαρμακευτικά Φυσικά Προιόντα

ΣΤ.    Μοριακή Φαρμακολογία, Βιοφαρμακευτική και Βιομοριακή Ανάλυση

Ζ.      Κλινική Φαρμακευτική

Η.      Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ

Άρθρo 4
Κατηγoρίες Πτυχιoύχωv

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρo 5
Χρovική Διάρκεια

Η χρovική διάρκεια του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρo 6
Πρόγραμμα Μαθημάτωv

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 90 ECTS, κατανεμημένων σε 3 εξάμηνα (30 ECTS κάθε εξάμηνο), όπως φαίνεται παρακάτω. Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης που είναι εγγεγραμμένοι, υποχρεωτικά και επιλογής, να εκπονούν τις εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις που τους ανατίθενται, να παρακολουθούν τα σεμιναριακά μαθήματα και τα μαθήματα μελέτης που τους υποδεικνύονται, τα οποία δεν πιστώνονται με μονάδες ECTS, καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με την κατεύθυνση που ακολουθούν. Η διδασκαλία των μαθημάτων και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας θα γίνεται στην Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο για κάθε κατεύθυνση ορίζεται ως εξής:

Α’ Κατεύθυνση

Α’ Κατεύθυνση:   Βιομηχανική Φαρμακευτική – Φαρμακευτική Ανάλυση

Μάθημα

ECTS

A’ Εξάμηνο

Ρυθμιστικό πλαίσιο φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων

10

Στοιχεία φαρμακευτικής στατιστικής

10

Εφαρμοσμένη φαρμακευτική ανάλυση

10

Σύνολο

30

B’ Εξάμηνο

Προχωρημένη φαρμακευτική τεχνολογία

10

Βιοανάλυση

10

Μεθοδολογία έρευνας  Ι

10

Σύνολο

30

Γ’ Εξάμηνο

Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ

15

Διπλωματική εργασία

15

Σύνολο

30

Β’ Κατεύθυνση

Β’ Κατεύθυνση:   Βιομηχανική Φαρμακευτική – Νανοτεχνολογία

Μάθημα

ECTS

A’ Εξάμηνο

Ρυθμιστικό πλαίσιο φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων

10

Στοιχεία φαρμακευτικής στατιστικής

10

Συστήματα Ελεγχόμενης Χορήγησης - Νανοτεχνολογία

10

Σύνολο

30

B’ Εξάμηνο

Προχωρημένη φαρμακευτική τεχνολογία

10

Βιοανάλυση

10

Μεθοδολογία έρευνας  Ι

10

Σύνολο

30

Γ’ Εξάμηνο

Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ

15

Διπλωματική εργασία

15

Σύνολο

30

Γ’ Κατεύθυνση

Γ’ Κατεύθυνση:   Βιομηχανική Φαρμακευτική – Τεχνολογία Καλλυντικών

Μάθημα

ECTS

A’ Εξάμηνο

Ρυθμιστικό πλαίσιο φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων

10

Στοιχεία φαρμακευτικής στατιστικής

10

Εφαρμοσμένη φαρμακευτική ανάλυση

10

Σύνολο

30

B’ Εξάμηνο

Προχωρημένη φαρμακευτική τεχνολογία

10

Κοσμητολογία –Τεχνολογία καλλυντικών προϊόντων

10

Έλεγχος ασφάλειας - αξιολόγηση αποτελεσματικότητας καλλυντικών προϊόντων

10

Σύνολο

30

Γ’ Εξάμηνο

Μεθοδολογία έρευνας

15

Διπλωματική εργασία

15

Σύνολο

30

Δ’ Κατεύθυνση

Δ’ Κατεύθυνση:   Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Φαρμάκων

Μάθημα

ECTS

A’ Εξάμηνο

Θέματα οργανικής σύνθεσης

10

Χημεία φυσικών προϊόντων

10

Βιομοριακό NMR

10

Σύνολο

30

B’ Εξάμηνο

Σχεδιασμός φαρμάκων

10

Μοριακοί στόχοι δράσης φαρμάκων

10

Μεθοδολογία έρευνας  Ι

10

Σύνολο

30

Γ’ Εξάμηνο

Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ

15

Διπλωματική εργασία

15

Σύνολο

30

Ε’ Κατεύθυνση

Ε’ Κατεύθυνση:   Φαρμακευτικά Φυσικά Προϊόντα

Μάθημα

ECTS

A’ Εξάμηνο

Θέματα οργανικής σύνθεσης

10

Χημεία φυσικών προϊόντων

10

Επιλογή από:

Βιομοριακό NMR

10

Εφαρμοσμένη φαρμακευτική ανάλυση

Σύνολο

30

B’ Εξάμηνο

Φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα - Φυτοθεραπευτική

10

Μοριακοί στόχοι δράσης φαρμάκων

10

Μεθοδολογία έρευνας  Ι

10

Σύνολο

30

Γ’ Εξάμηνο

Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ

15

Διπλωματική εργασία

15

Σύνολο

30

ΣΤ Κατεύθυνση

ΣΤ’ Κατεύθυνση: Μοριακή Φαρμακολογία, Βιοφαρμακευτική και Βιομοριακή Ανάλυση

Μάθημα

ECTS

A’ Εξάμηνο

Κλινική φαρμακοκινητική – επίπεδα φαρμάκων

10

Μεθοδολογία έρευνας  Ι

10

Επιλογή από:

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων – Τοξικολογία

10

Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία

Σύνολο

30

B’ Εξάμηνο

Μοριακοί στόχοι δράσης φαρμάκων

10

Βιοανάλυση

10

Επιλογή από:

Μοριακή Διαγνωστική – Φαρμακογονιδιωματική

10

Βιοπληροφορική

Γ’ Εξάμηνο

Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ

15

Διπλωματική εργασία

15

Σύνολο

30

Ζ’ Κατεύθυνση

Ζ’ Κατεύθυνση:   Κλινική Φαρμακευτική

Μάθημα

ECTS

A’ Εξάμηνο

Κλινική φαρμακοκινητική – επίπεδα φαρμάκων

10

Κλινική Φαρμακευτική – Φαρμακοθεραπεία Ι

10

Κλινική Φαρμακευτική – Φαρμακοθεραπεία ΙΙ

10

Σύνολο

30

B’ Εξάμηνο

Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στη νοσοκομειακή

παρασκευή φαρμάκων και συστημάτων παρεντερικής διατροφής

30

Σύνολο

30

Γ’ Εξάμηνο

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων – Τοξικολογία

10

Παθολογία

10

Διπλωματική εργασία

10

Σύνολο

30

Η Κατεύθυνση

Η’ Κατεύθυνση:   Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ

Μάθημα

ECTS

A’ Εξάμηνο

Στρατηγικές μάρκετινγκ

10

Οργάνωση και διοίκηση πωλήσεων

10

Έρευνα και ανάπτυξη στη φαρμακοβιομηχανία

10

Σύνολο

30

B’ Εξάμηνο

Ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ

10

Ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων

10

Φαρμακοοικονομία

10

Σύνολο

30

Γ’ Εξάμηνο

Διπλωματική εργασία

30

Σύνολο

30

 

Άρθρo 7
Αριθμός Εισακτέωv για τη λήψη Μ.Δ.Ε.

Ο αριθμός εισακτέωv στo πρόγραμμα oρίζεται σε πενήντα (50) για κάθε ακαδημαϊκό έτoς.

Άρθρo 8
Πρoσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και κατηγορίες διδασκόντων όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α ́/16−7−2008).

Άρθρo 9
Υλικoτεχvική Υπoδoμή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών (αίθουσες διδασκαλίας, αναγνωστήρια, σπουδαστήρια, εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ.) είναι επαρκής για την απρόσκοπτη λειτουργία του Π.Μ.Σ. στις «Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Τεχνολογία». Μέσω της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) παρέχεται η δυνατότητα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass), καθώς και ηλεκτρονικής πρόσβασης στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στις επιστημονικές Τράπεζες Πληροφοριών, σε άλλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες κ.λπ.

Άρθρo 10
Διάρκεια Λειτoυργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α ́/ 6−9−2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρo 11
Κόστoς Λειτoυργίας

Τo κόστoς λειτουργίας του Π.Μ.Σ. εανέρχεται συνολικά στο ποσό των 120.000 Ευρώ, αναλυομένων σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Ευρώ

Μετακινήσεις διδασκόντων

6.000

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού/ γραφική ύλη

5.000

Αvαλώσιμα υλικά εργαστηρίου

80.000

Γενικές δαπάνες

5.000

Παρακολούθηση συνεδρίων από μεταπτυχιακούς φοιτητές

10.000

Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, λογισμικού και αναβάθμιση εργαστηρίων−αιθουσών

14.000

Σύvoλo

120.000

Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών και το υπόλοιπο θα καλυφθεί από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.

Άρθρo 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν στο πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης. Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


Γραμματεία Προγράμματος
Πανεπιστήμιο Πατρών,
Τμήμα Φαρμακευτικής

Κανελλοπούλου Ζωή

Πανεπιστημιούπολη 
26504 ΡΙΟ, ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: & 2610 962330
Διευθυντής Προγράμματος
Αναπλ. Καθηγήτρια Ε. Παπαδημητρίου
Πανεπιστήμιο Πατρών,
Τμήμα Φαρμακευτικής

Πανεπιστημιούπολη 26504 ΡΙΟ, ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610 962336