Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Εσωτερικός κανονισμός των Μεταπτυχιακών Σπουδών PDF Εκτύπωση

 

Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Άρθρo 1
ΔΟΜΗ ΠΜΣ

 1. Τo ΠΜΣ τoυ Τμήματoς Φαρμακευτικής oδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακoύ Διπλώματoς Ειδίκευσης  (ΜΔΕ, Master) στις
  «Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Τεχνολογία» στις ακόλουθες οκτώ κατευθύνσεις: 

  A. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
  Στόχος της κατεύθυνσης αυτής είναι η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές,
  ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των σύγχρονων φαρμακευτικών βιομηχανιών. Το εύρος των 
  γνώσεων που προσφέρονται μαζί με την εμπειρία που θα αποκτηθεί στo πλαίσιo της εκπόνησης της διπλωματικής
  τους εργασίας, θα επιτρέψει στους αποφοίτους να αναζητήσουν εργασία σε φαρμακευτικές και άλλες ομοειδείς
  βιομηχανίες.

  B. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ - ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  Στόχος της κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις τεχνικές παρασκευής,
  χαρακτηρισμού και αξιολόγησης της δράσης νανοφορέων μεταφοράς βιοδραστικών μορίων, που βρίσκουν
  εφαρμογή στη διάγνωση ή τη θεραπεία. Οι  νανοφορείς που μελετώνται αποτελούνται από ανόργανα υλικά
  (gold, silver, silica) ή είναι υπερμοριακές δομές όπως λιπιδικά (liposomes, Solid lipid Nanoparticles (SLN),
  Nanostructured lipidic carriers (NLC), nanoemultions), πολυμερικά (πολυμερικά μικύλια, δενδριμερή), ή
  υβριδικά (ανόργανα-οργανικά) συστήματα μεταφοράς βιοδραστικών ουσιών. Οι εξειδικευμένες γνώσεις 
  σχετικά με τη φαρμακευτική νανοτεχνολογία που θα αποκομίσουν οι απόφοιτοι αναμένεται να βρουν
  ανταπόκριση στη διαρκώς αυξανόμενη εφαρμογή που βρίσκει ο τομέας αυτός στην Φαρμακοβιομηχανία,
  τόσο στην Ελλάδα όσο και Διεθνώς.

  Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

  Στόχος της κατεύθυνσης είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στον σχεδιασμό,
  παραγωγή (σε μικρή και βιομηχανική κλίμακα) και αξιολόγηση (έλεγχος ποιότητας, αποτελεσματικότητας και
  ασφάλειας των καλλυντικών προϊόντων. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης θα διαθέτουν το γνωσιακό υπόβαθρο για
  να εργασθούν μεταξύ άλλων στην βιομηχανία καλλυντικών και σε Εθνικές και Διεθνείς Ρυθμιστικές Αρχές.

  Δ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  Στόχος της κατεύθυνσης είναι η παροχή στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ενός πλήρους και εξειδικευμένου γνωστικού
  υποβάθρου στους επιστημονικούς τομείς της Φαρμακευτικής Χημείας, Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών
  Προϊόντων, ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις του ερευνητικού εργαστηρίου ή της φαρμακευτικής
  βιομηχανίας. Το εύρος των γνώσεων που προσφέρονται σε επιστημονικές περιοχές αιχμής, μαζί με την εμπειρία που
  θα αποκτηθεί στo πλαίσιo της εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας, θα επιτρέψει στους αποφοίτους να
  αναζητήσουν απασχόληση σε ποικιλία θέσεων εργασίας, είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση
  Διδακτορικού Διπλώματος.

  Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

  Στόχος της κατεύθυνσης είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Χημεία
  (Απομόνωση, Ταυτοποίηση και Σύνθεση) των Φυσικών Προϊόντων, στην αξιοποίησή τους στο σχεδιασμό ενώσεων
  φαρμακευτικής σημασίας, καθώς και ειδικά θέματα τα οποία άπτονται των Φυτικών Φαρμακευτικών Προϊόντων
  (ρυθμιστικά θέματα, τυποποίηση, εφαρμογές στη θεραπευτική). Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης θα διαθέτουν τα
  εφόδια ώστε να απασχοληθούν σε ποικιλία θέσεων εργασίας, ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση
  Διδακτορικού Διπλώματος.

  ΣΤ. ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

  Στόχος της κατεύθυνσης είναι η παροχή στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ενός πλήρους και εξειδικευμένου
  γνωστικούυποβάθρου στους επιστημονικούς τομείς της Φαρμακολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Βιοϊατρικής
  ώστε να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις του ερευνητικού ή διαγνωστικού εργαστηρίου, της
  φαρμακευτικής βιομηχανίας ή του νοσοκομείου. Το εύρος των γνώσεων που προσφέρονται σε επιστημονικές
  περιοχές αιχμής, μαζί με την εμπειρία που θα αποκτηθεί στo πλαίσιo της εκπόνησης της διπλωματικής τους
  εργασίας, θα επιτρέψει στους αποφοίτους να αναζητήσουν απασχόληση σε ποικιλία θέσεων εργασίας, είτε να
  συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

  Ζ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

  Στόχος της κατεύθυνσης αυτής είναι η εκπαίδευση πτυχιούχων φαρμακοποιών σε ενέργειες και υπηρεσίες που
  εκτελεί και παρέχει ο κλινικός φαρμακοποιός, προκειμένου να προωθήσει την ορθολογική χρήση φαρμάκων και
  συσκευών που προορίζονται για ανθρώπους, μεριμνώντας για την αύξηση της κλινικής αποτελεσματικότητας και
  την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης παρενεργειών, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των αντίστοιχων
  δαπανών. Αφορά σε φαρμακοποιούς που εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε δημόσια και ιδιωτικά
  νοσοκομεία, σε κλινικές, σε ιδιωτικά φαρμακεία ή/και οπουδήποτε αλλού όπου συνταγογραφούνται και
  χρησιμοποιούνται φάρμακα.

  Η. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  Σκοπός της κατεύθυνσης αυτής είναι η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, ώστε οι μεταπτυχιακοί
  φοιτητές να ανταποκριθούν με επιτυχία στην επαφή τους με την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα στο
  χώρο του φαρμάκου. Συγκεκριμένα, θα αποκτήσουν το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο σε έννοιες και τομείς
  σχετικούς με την επιχειρησιακή σχεδίαση και ανάπτυξη, διαχείριση και διοίκηση φαρμακευτικών προϊόντων
  καθώς και με την τιμολόγηση, διανομή και προώθηση αυτών. Οι γνώσεις που προσφέρονται θα καταστήσουν
  δυνατή την απορρόφηση των αποφοίτων σε ποικιλία θέσεων εργασίας.
 2. Απονέμεται ΜΔΕ στις «Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Τεχνολογία», όπου αναγράφεται και η κατεύθυνση που έχει
  παρακολουθήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ).

 

 Άρθρo 2
ΕΠIΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και συναφών Τμημάτων άλλων
  Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι συναφών
  Τμημάτων ΤΕΙ. Στην κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική γίνονται δεκτοί μόνο πτυχιούχοι φαρμακοποιοί. Οι
  πτυχιούχοι του εξωτερικού πρέπει οπωσδήποτε να έχουν αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους, σύμφωνα με τις
  εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ. 5 του Ν. 4316/24-12-2014,
  επιτρέπεται η συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν
  ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ, με απόφαση της Κοσμητείας, η οποία θα διενεργεί και το σχετικό έλεγχο. Επιτρέπεται να
  υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή και επί πτυχίω φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι εφόσον γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ
  θα καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών στη Γραμματεία του
  Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας εβδομάδας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.
 2. Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. υποβάλλει στην Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω
  δικαιολογητικά:
  • Αίτηση (σχετικό έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
  • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Δύο Συστατικές Επιστολές
  • Αντίγραφο Πτυχίου (εαν υπάρχει)
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Γραπτή Έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί την εισαγωγή του στο ΠΜΣ του
   Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λ.π.)
  Η υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος πραγματοποιείται από την υπηρεσία «Ηλεκτρονικής Γραμματείας». Οι υποψήφιοι
  μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καλούνται να καταχωρήσουν όλες τις απαραίτητες για την υποψηφιότητά τους
  πληροφορίες, όπως ζητούνται από το Τμήμα Φαρμακευτικής, και να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή
  μορφή. Η δικτυακή διεύθυνση υποβολής αιτήσεων ανακοινώνεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 3. Η επιλoγή των ΜΦ γίνεται με απόφαση της ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της Συντoνιστικής Επιτρoπής(ΣΕ) τoυ Τμήματoς,
  [όπως αυτή ορίζεται ετησίως από τη Συνέλευση του Τμήματος σχετικά με τον ορισμό επιτροπών Τμήματος] η οποία
  συνεκτιμά στoιχεία πoυ πρoκύπτoυν από τα υπoβαλλόμενα δικαιoλoγητικά και από συνέντευξη των υπoψηφίων,
  όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Ο τόπος και ο χρόνος της συνέντευξης των
  υποψηφίων ορίζεται από τη ΣΕ και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
 4. Κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει αίτηση σε οποιαδήποτε από τις κατευθύνσεις του ΜΔΕ. Σε περίπτωση
  επιτυχίας σε παραπάνω από μία κατευθύνσεις, ο ΜΦ μπορεί να εγγραφεί μόνο σε μία κατεύθυνση.
 5. Είναι απαραίτητη η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 6. Για την επιλογή υποψηφίων συνεκτιμώνται τα εξής:
  α) βαθμός πτυχίου (20%),
  β) τεκμηριωμένο επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας (10%),
  γ) συστατικές επιστολές (20%),
  δ) άλλα προσόντα, όπως για παράδειγμα εργασιακή εμπειρία, άλλα πτυχία, άλλες ξένες γλώσσες κλπ (10%), και
  ε) προσωπική συνέντευξη κατά την οποία θα συνεκτιμηθεί η συνάφεια του βασικού πτυχίου ανά κατεύθυνση και
  η εξασφάλιση επιβλέποντα καθηγητή της μεταπτυχιακής διατριβής (40%).
  Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων και σε περίπτωση που κάποιος από τους
  επιτυχόντες υποψηφίους δεν εγγραφεί, η θέση του καταλαμβάνεται από τον αμέσως επόμενο στον πίνακα
  κατάταξης της αντίστοιχης κατεύθυνσης.
 7. Η εισαγωγή των φοιτητών γίνεται μια φορά τον χρόνο. Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων είναι 50 και η κατανομή
  τους στις διάφορες κατευθύνσεις θα αποφασίζεται στη ΓΣΕΣ και θα γνωστοποιείται μέσω της προκήρυξης των
  θέσεων.
 8. Η διαδικασία επιλoγής, η ανακoίνωση των απoτελεσμάτων και η εγγραφή στο Τμήμα πρέπει να έχει oλoκληρωθεί
  μέχρι την 30η Σεπτεμβρίoυ.  

Άρθρo 3
ΕΓΓΡΑΦΗ

 1. Κάθε ΜΦ πoυ γίνεται δεκτός από τo Τμήμα για ΜΔΕ oφείλει να εγγράφεται εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας,
  σύμφωνα με την απόφαση του Τμήματος. Η ανανέωση της εγγραφής γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, στo χρoνικό
  διάστημα πoυ oρίζει η αντίστoιχη ανακoίνωση της Γραμματείας τoυ Τμήματoς, σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας
  της Σχολής. Δήλωση μαθημάτων γίνεται κάθε εξάμηνο. Ως χρόνoς έναρξης τoυ ΜΔΕ θεωρείται η αρχική ημερoμηνία
  εγγραφής στo ΠΜΣ τoυ Τμήματoς.
 2. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή κατεύθυνσης παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά από έγκριση από τη
  ΓΣΕΣ του Τμήματος.
 3. Ο φοιτητής δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα γραμμένος σε παραπάνω από μία κατευθύνσεις.
 4. Η απoνoμή τoυ ΜΔΕ γίνεται μετά την εκπλήρωση όλων των επιμέρους υπoχρεώσεων, όπως ορίζονται στον
  κανονισμό αυτό και στην Υ.Α. λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως έχει δημοσιευθεί και ισχύει.
 5. ΜΦ που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και δεν παρακολούθησε μαθήματα ή δε διεξήγαγε έρευνα για δύο
  συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει την ιδιότητα του ΜΦ και διαγράφεται από τα μητρώα του ΠΜΣ, μετά από απόφαση
  της ΓΣΕΣ του Τμήματος.
 6. Διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει για ορισμένο χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα,
  για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος, κατόπιν αίτησης του
  ενδιαφερόμενου ΜΦ.
 7. Παράταση φοίτησης για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι
  δυνατή μόνο για ορισμένο χρόνο, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερόμενου ΜΦ, πριν τη λήξη του
  μέγιστου χρόνου των σπουδών του, που δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ελάχιστου χρόνου φοίτησης, και μετά από
  απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος.

Άρθρo 4
ΟΡIΣΜΟΣ ΕΠIΒΛΕΠΟΝΤΟΣ - ΕΞΕΤΑΣΤIΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ

 1. Ορισμός επιβλέπoντoς για κάθε ΜΦ πoυ έγινε δεκτός για ΜΔΕ γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή στο
  Τμήμα. Σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών oρίζoνται και δύo (2) μέλη πoυ θα συνεπικoυρoύν τoν επιβλέπoντα
  και θα απoτελoύν την τριμελή εξεταστική επιτρoπή της διπλωματικής τoυ, σύμφωνα με τoν εσωτερικό κανoνισμό
  τoυ Πανεπιστημίoυ. Τα δύο άλλα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι ΔΕΠ ή ΕΠ ή ερευνητές
  των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να
  έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.
 2. Ο ΜΦ μπορεί να υποβάλλει αίτημα αλλαγής επιβλέποντα καθηγητή ή / και τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, στο
  οποίο αίτημα συνυπογράφουν οι εμπλεκόμενοι επιβλέποντες καθηγητές, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και
  μόνο μετά από έγκριση από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος.
 3. Τo θέμα της ερευνητικής εργασίας για τo ΜΔΕ oρίζεται εντός εξαμήνου από την εγγραφή τoυ ΜΦ στο Τμήμα.
  Αλλαγή θέματος είναι δυνατή με απόφαση της ΓΣΕΣ.

Άρθρo 5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΦ

 1. Η έγκριση τoυ ΠΜΣ και τα πρoσφερόμενα μαθήματα από τo ΠΜΣ τoυ Φαρμακευτικoύ Τμήματoς oρίζoνται με βάση
  τις κείμενες διατάξεις.
 2. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και χωρίζονται σε χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, όπως ορίζονται στο ΦΕΚ. Το σύνολο
  των πιστωτικών μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 90 ECTS,
  κατανεμημένων σε 3 εξάμηνα (30 ECTS κάθε εξάμηνο), όπως ορίζονται στο ΦΕΚ.
 3. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και το ανώτατο όριο δικαιολογημένων απουσιών του ΜΦ δεν
  μπορεί να υπερβεί το 1/6 των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Στην περίπτωση υπέρβασης του ορίου
  απουσιών, ο ΜΦ είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει το μάθημα. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε μάθημα,
  ο ΜΦ διαγράφεται από το ΠΜΣ ύστερα από απόφαση της ΓΣΕΣ.
 4. Σε όσα μαθήματα υπάρχουν περισσότεροι του ενός διδάσκοντες ορίζεται συντονιστής, που είναι υπεύθυνος για τη
  διεξαγωγή των μαθημάτων και την επικοινωνία με τους φοιτητές.
 5. Οι ΜΦ υποχρεούνται να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με την κατεύθυνση που
  ακολουθούν.
 6. Η διδασκαλία των μαθημάτων και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας θα γίνεται στην Ελληνική και σε ειδικές
  περιπτώσεις στην Αγγλική γλώσσα, μετά από έγκριση της ΓΣΕΣ.
 7. Υπάρχει η δυνατότητα τα μαθήματα του ΠΜΣ να χωρισθoύν σε αυτόνoμες διδακτικές ενότητες. Η κάθε ενότητα θα
  διδάσκεται και θα εξετάζεται από ένα μόνo μέλoς ΔΕΠ. Στης περιπτώσεις αυτές, η βαθμoλoγία τoυ μαθήματoς θα
  είναι o μέσoς όρoς των αυτόνoμων ενoτήτων και τo βαθμoλόγιo θα υπoγράφεται από όλα τα μέλη ΔΕΠ πoυ έχoυν
  ανάθεση ενότητας τoυ συγκεκριμένoυ μαθήματoς.
 8. Ο ΜΦ δικαιούται να συμμετάσχει στις εξετάσεις που έπονται του εξαμήνου στο οποίο παρακολούθησε το μάθημα,
  καθώς και στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου.
 9. Ο ΜΦ υποχρεούται κατά τη διάρκεια φοίτησής του να παρακολουθεί τουλάχιστον 8 σεμινάρια,
  συμπεριλαμβανομένωνδιαλέξεων από προσκεκλημένους ομιλητές, και παρουσιάσεων διδακτορικών διατριβών ή
  μεταπτυχιακών διπλωμάτωνειδίκευσης. Τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στο μάθημα «Σεμινάρια» το οποίο
  υπάρχει στην καρτέλα του φοιτητή, πρέπει να ολοκληρωθεί ως υποχρέωση για τη λήψη του ΜΔΕ, αλλά δε
  βαθμολογείται και δεν έχει ECTS. Η φόρμα που κάθε φοιτητής πρέπει να συμπληρώνει προκειμένου να αποδεικνύει
  τη συμμετοχή του στα σεμινάρια αυτά παρέχεται από τη γραμματεία και κατατίθεται, όταν συμπληρωθεί,
  στη γραμματεία.
 10. Ο πρωτοετής ΜΦ υποχρεούται να δηλώσει και να παρακολουθήσει επιτυχώς τον 1ο χρόνο φοίτησης του ένα
  σεμινάριο "Βιοηθικής", το οποίο παρέχεται από διδάσκοντες του Τμήματος κατά τη διάρκεια του 1ου έτους φοίτησης,
  σε μη καθορισμένες ημερομηνίες.
 11. Ο πρωτοετής ΜΦ υποχρεούται να δηλώσει και να παρακολουθήσει επιτυχώς τον 1ο χρόνο φοίτησης του ένα
  σεμινάριο "Υγιεινή & Ασφάλεια", το οποίο παρέχεται από ειδική επιτροπή καθορισμένη από τη Σύγκλητο του
  Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) κατά τη διάρκεια του 1ου έτους φοίτησης, σε μη καθορισμένες ημερομηνίες. Από την
  υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι ΜΦ της κατεύθυνσης «Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ».

Άρθρo 6
ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Η φoίτηση για τo ΜΔΕ κρίνεται επιτυχώς περατωθείσα μετά τη δημόσια παρoυσίαση της ερευνητικής εργασίας
  παρουσία της τριμελούς εξεταστικής επιτρoπής, την παράλληλη κατάθεση της βαθμολογίας της διπλωματικής
  εργασίας και την κατάθεση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος.
 2. Ο βαθμός τoυ ΜΔΕ υπoλoγίζεται με βάση τη βαθμολογία και τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) του κάθε μαθήματος.
  Πιο  συγκεκριμένα, ο βαθμός του κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με τα αντίστοιχα ECTS. Το άθροισμα των
  γινομένων αυτών από όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του ΜΔΕ, διαιρείται δια του συνολικού
  αριθμού ECTS.
 3. Πρoϋπόθεση για τη λήψη του ΜΔΕ είναι ο υποψήφιος να έχει παρουσιάσει εργασία σε επιστημονικό συνέδριο,
  πράγμα που διαπιστώνεται από την περίληψη ή τα πρακτικά του συνεδρίου. Εξαιρούνται της προϋπόθεσης αυτής
  οι κατευθύνσεις «Βιομηχανική Φαρμακευτική–Καλλυντικά», «Κλινική Φαρμακευτική» και «Φαρμακευτικό
  Μάρκετινγκ».
 4. Η απονομή των ΜΔΕ γίνεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος.
 5. Οδηγίες συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δίνονται στο Προσάρτημα Ι. Τονίζεται ότι η
  παρασιώπηση βιβλιογραφικών ή άλλωνπηγών, υιοθέτηση απόψεων τρίτων χωρίς σχετική αναφορά στα ονόματα
  και τα έργα τους, μεταφορά αυτούσιου κειμένου αντλημένου από βιβλία, άρθρα ή άλλα δημοσιεύματα(συμβατικά ή
  ηλεκτρονικά) χωρίς τη χρήση εισαγωγικών («...»), οικειοποίηση έργων ή λόγων άλλων ακόμη και με τη σύμφωνη
  γνώμη τους αλλά χωρίς σαφή αναφορά στη συμβολή τους, παρουσίαση ανέκδοτων μελετών χωρίς τη σύμφωνη
  γραπτή εξουσιοδότηση του συγγραφέα τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή λογοκλοπής συνεπάγεται
  απόρριψη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, και διαγραφή του/της ΜΦ από το Π.Μ.Σ. Τη διαγραφή
  εισηγείται η τριμελής εξεταστική επιτροπή του ΜΦ στη Γ.Σ.Ε.Σ., κομίζοντας απαραιτήτως και τα σχετικά
  αποδεικτικά στοιχεία. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης λογοκλοπής μετά την απονομή του τίτλου σπουδών,
  τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις για την ανάκληση του χορηγηθέντος τίτλου σπουδών.

Άρθρo 7
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τo σύνoλo των χρημάτων πoυ θα πιστώνονται στo Τμήμα για τη λειτoυργία τoυ ΠΜΣ είτε με τη μoρφή Τακτικoύ
Πρoϋπoλoγισμoύ, είτε με τη μoρφή υπoτρoφιών, δωρεών κλπ. θα επιμερίζεται στα συμμετέχoντα στo ΠΜΣ μέλη
ΔΕΠ για υποστήριξη υποδομών και την καλή λειτουργία του Π.Μ.Σ., με απόφαση της ΓΣΕΣ.

Άρθρo 8
ΔIΑΦΟΡΑ

 1. Το ΠΜΣ είναι πλήρους απασχόλησης. Εργαζόμενoι πτυχιoύχoι γίνoνται δεκτoί στo ΠΜΣ με τις ίδιες υπoχρεώσεις και
  πρoθεσμίες πoυ πρoβλέπoνται από τoν παρόντα κανoνισμό, σύμφωνα με όσα oρίζει o εσωτερικός κανoνισμός τoυ
  Πανεπιστημίoυ Πατρών και η σχετική νομοθεσία.
 2. Κάθε ΜΦ υποχρεούται να παρέχει επικουρικό έργο (εργαστηριακές και φροντι-στηριακές ασκήσεις, διόρθωση
  εργαστηριακών αναφορών και επιτήρηση στις εξετάσεις των προπτυχιακών φοιτητών). Ιδιαίτερη αμοιβή για το
  επικουρικό έργο παρέχεται μόνο εφόσον υπάρχει δυνατότητα από το Πανεπιστήμιο.
 3. Ο ΜΦ δεν πρoσμετράται στoυς αλγoρίθμoυς τoυ Τμήματoς για την κατανoμή των πιστώσεων μετά από πάρoδo
  2 ετών από την ημερομηνία της εγγραφής του.
 4. ΜΦ που εκπονούν το πειραματικό μέρος της διπλωματικής τους εργασίας εκτός του ιδρύματός μας δε θα
  χρηματοδοτούνται για αναλώσιμα και δεν έχουν την υποχρέωση παροχής επικουρικού έργου.
 5. Για προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν από τη συνεργασία του ΜΦ με τον επιβλέποντα καθηγητή του, ο
  ΜΦ μπορεί να ζητάει τη βοήθεια του διευθυντή του ΠΜΣ του Τμήματος. Στην περίπτωση που ο τελευταίος είναι ο
  επιβλέπων καθηγητής, η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται στον Πρόεδρο του Τμήματος.
 6. Η διδασκαλία σε ιδιωτικά φροντιστήρια, οργανωμένα ή ιδιαίτερα, μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος
  Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής θεωρείται ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ΜΦ. Σε περίπτωση παράβασης,
  τίθεται υπόψιν της ΓΣΕΣ του Τμήματος με το ερώτημα της διαγραφής.
 7. Για όσα άλλα τυχόν προβλήματα προκύψουν κατά την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων, αρμόδια για την
  επίλυσή τους είναι η ΓΣΕΣ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι

Οδηγίες για τη Συγγραφή και Υποβολή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών στο
Τμήμα Φαρμακευτικής

Η παρούσα τεχνική οδηγία για τη Συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΜΔΕ) και Διδακτορικών
Διατριβών (ΔΔ), αποτελεί μια προσπάθεια για την ομογενοποίηση και την εναρμόνιση όλων των παραγομένων στο
Τμήμα Φαρμακευτικής διατριβών, προς ενιαία, επιστημονική και συνάδουσα με το κύρος του Τμήματος εμφάνιση
ενός τέτοιου πονήματος. Η τεχνική αυτή οδηγία σε καμία περίπτωση δε στοχεύει στον περιορισμό της έκφρασης
ή/και της ελευθερίας των απόψεων μιας ΜΔΕ ή ΔΔ και κάθε σχόλιο, παρατήρηση, προσθήκη ή απαλοιφή είναι
ευπρόσδεκτα και συζητήσιμα.

Τα κεφάλαια που πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά μια υποβληθείσα προς έγκριση από το Τμήμα Φαρμακευτικής
του Πανεπιστημίου Πατρών ΜΔΕ ή ΔΔ είναι:

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Η εισαγωγή περιλαμβάνει σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο τη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, με την οποία ο αναγνώστης
  ενημερώνεται για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο, και καταλήγει με τον Σκοπό της Εργασίας, όπου
  επεξηγείται ο σκοπός της συγκεκριμένης ΜΔΕ ή ΔΔ.
 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
  Στο πειραματικό μέρος περιγράφεται το/τα πειραματικό/-ά πρωτόκολλο/-α που ακολουθήθηκε/-αν και
  αναφέρονται οι χημικές ενώσεις (καθαρότητα, εταιρεία) και τα όργανα (εταιρεία, μοντέλο, ακρίβεια) που
  χρησιμοποιήθηκαν.
 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα υπό μορφή πινάκων, σχημάτων, αντιδράσεων ή και φασματοσκοπικών δεδομένων.
 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
  Τα αποτελέσματα συσχετίζονται με βιβλιογραφικά δεδομένα και στο τέλος αναπτύσσονται τα συμπεράσματα
  που προκύπτουν.
 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των βιβλιογραφικών παραπομπών που υπάρχουν στο κείμενο.
  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε οι βιβλιογραφικές αναφορές να είναι ομοιόμορφες και συνεπείς.
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA
  Η ύπαρξη παραρτημάτων είναι προαιρετική και αυτά ταξινομούνται μετά τη βιβλιογραφία. Στα Παραρτήματα
  περιλαμβάνονται δεδομένα που δεν εμφανίστηκαν στα Αποτελέσματα ή τη Συζήτηση. Ειδικά για τις
  περιπτώσεις των ΔΔ, ένα από τα Παραρτήματα θα είναι το Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου διδάκτορα.
 8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ-SUMMARY
  Στο τέλος της ΜΔΕ ή ΔΔ πρέπει να υπάρχει μία περίληψη της εργασίας 1-2 σελίδων. Επίσης πρέπει να υπάρχει και
  μετάφραση της περίληψης στα Αγγλικά υπό τον τίτλο «Summary».

Τεχνικές Παρατηρήσεις

 1. Το κείμενο πρέπει να τυπωθεί σε χαρτί Α4, 100g/m2, σε διπλή όψη (μπρος-πίσω). 
 2. Τα περιθώρια του κειμένου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.5cm, ενώ πρέπει να υπάρχει περιθώριο βιβλιοδεσίας
  τουλάχιστον 1cm.
 3. Η γραμματοσειρά πρέπει να είναι 12 Times New Roman, με διάστιχο 1.5
 4. Η αρίθμηση των σελίδων πρέπει να είναι στην κάτω δεξιά (για τις δεξιές) ή στην κάτω αριστερά (για τις αριστερές)
  θέση της σελίδας, με αραβικούς αριθμούς. Η αρίθμηση ξεκινά από το κεφάλαιο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ» από τον αριθμό «1»,
  ενώ όλες οι προηγούμενες σελίδες αριθμούνται στις ίδιες θέσεις αλλά με λατινική αρίθμηση (i, ii, iii, κλπ), με το
  « i » να ξεκινά από τη σελίδα «Περιεχόμενα»
 5. Η πρώτη σελίδα της Διατριβής πρέπει να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 και η δεύτερη σελίδα σύμφωνα με το 
  υπόδειγμα 2.
 6. Μετά τα «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» πρέπει να υπάρχει επεξηγηματικός πίνακας με τον τίτλο
  «ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΟΡΟΙ».
 7. Οι βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο κείμενο δηλώνονται είτε με αριθμούς μέσα σε αγκύλη (π.χ. [1], [1, 3-5, 7])
  ή ως εκθέτες (π.χ 17), είτε με την αναγραφή του ή των συγγραφέων και του έτους δημοσίευσης εντός αγκύλης π.χ.
  [Li, 2003], [Li and Wu, 2008]. Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από δύο, με το όνομα του πρώτου συγγραφέα και το
  έτος δημοσίευσης [Li et al., 2008]. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η μορφή πρέπει να είναι ενιαία. Αν οι αναφορές στο
  κείμενο δίνονται αριθμητικά, θα πρέπει να εμφανίζονται στην βιβλιογραφία κατά αύξουσα σειρά, ενώ αν δίνονται
  ονομαστικά κατά αλφαβητική σειρά.
 8. Τα ονόματα των Περιοδικών πρέπει να συντομογραφούνται σύμφωνα με το Index Μedicus
  (http://www.medscape.com/Home/Search/Index-Medicus/IndexMedicus.html) ή το Science Citation Index.
  i. Για τα άρθρα των περιοδικών:
  Hayakawa S, Kiruma T, Nero JF, Saeki K, Koyamana MT, Aoyagi F. “Apoptosis-inducing activity of high molecular
  weight fractions of tea extracts” Biosci Biotechnol Biochem 2001; 65 : 459-462. Επιτρέπεται και διαφορετικός
  τρόπος γραφής (format) των αναφορών αρκεί α) να είναι ενιαίος σε όλη την εργασία, β) να ακολουθεί τον τρόπο
  γραφής γνωστού επιστημονικού περιοδικού (Science Citation Index) του γνωστικού πεδίου του ΜΦ ή ΥΔ.
  ii. Για τα βιβλία :
  Banzet P, Holland JF, Khayat D, Weil N. Cancer Treatment Update. Paris: Springer-Verlag; 1994.
  iii. Για τα κεφάλαια βιβλίων:
  Hrushesky WJM, Cope FO. “Fluoropyrimidine cancer chemotherapy” In: Banzet P, Holland JF, Khayat D, Weil N
  (editors): Cancer Treatment Update. Paris: Springer-Verlag; 1994, pp. 29-39.
 9. Προσωπικές σημειώσεις ή αδημοσίευτα αποτελέσματα ή εργασίες που έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση
  (submitted) δεν πρέπει να αναγράφονται ως references αλλά μπορούν να παρουσιαστούν στο κείμενο μέσα σε
  παρένθεση. Αδημοσίευτες εργασίες οι οποίες έχουν γίνει δεκτές για δημοσίευση (accepted), μπορούν να
  συμπεριληφθούν στις  βιβλιογραφικές παραπομπές (references) με την επισήμανση « in press ».
 10. ΠΙΝΑΚΕΣ: Κάθε πίνακας πρέπει να αριθμείται με Αραβικούς χαρακτήρες ( π.χ Πίνακας 5 ) και η περιγραφή των
  στοιχείων αυτού πρέπει να εμφανίζεται πάνω από τον Πίνακα. Συνιστάται ισχυρά η αποφυγή οριζόντιων γραμμών,
  εκτός των απολύτως απαραίτητων, ενώ οι όποιες διευκρινιστικές παρατηρήσεις πρέπει να τοποθετούνται ως
  υποσημειώσεις (footnotes). Για κάθε Πίνακα πρέπει να υπάρχει αναφορά μέσα στο κείμενο.
 11. ΕΙΚΟΝΕΣ-ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: Κάθε εικόνα ή γράφημα πρέπει να είναι πρωτότυπο, ευκρινές και υψηλής ανάλυσης (εφ’οσον
  πρόκειται για προϊόν scanner). Η άδεια αναπαραγωγής πρέπει να εμφανίζεται στη λεζάντα της εικόνας ή του
  γραφήματος. Έγχρωμες φωτογραφίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις
  (π.χ πειραματικά αποτελέσματα) και συνίσταται ισχυρά η όσο το δυνατόν περιορισμένη χρήση έγχρωμου υλικού.
  Η περιγραφή κάθε εικόνας ή γραφήματος θα πρέπει να εμφανίζεται στο κάτω μέρος αυτής με διαδοχική Αραβική
  αρίθμηση (π.χ Εικόνα 15 ή Σχήμα 15) και να υπάρχει αναφορά στο κείμενο.
 12. Η χρήση «έντονων» ή «πλαγίων» ή «υπογραμμισμένων» χαρακτήρων συνιστάται ισχυρά να είναι περιορισμένη
  (εκτός φυσικά των τίτλων) και να χρησιμοποιούνται με ενιαία μορφή, όπου αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο.
 13. Οι πάσης φύσεως τίτλοι συνιστάται ισχυρά να είναι της ίδιας γραμματοσειράς, να αποφεύγεται η υπογράμμιση
  αυτών και η στοίχιση να είναι στα αριστερά του κειμένου. Παράλληλα, η αρίθμηση των υποκεφαλαίων συνιστάται
  να είναι της μορφής:
  1.
      1.1
          1.1.1
                 1.1.1.1
 14. Μετά το κεφάλαιο “ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ” συνιστάται η δημιουργία των υποκεφαλαίων “ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ” και
  “ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ-ΕΙΚΟΝΩΝ”
  , όπου θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλες οι χρησιμοποιούμενες στο
  κείμενο λεζάντες. Το κάθε ένα από αυτά θα αρχίζει σε ξεχωριστή σελίδα.
 15. Ο ΜΦ ή ΥΔ υποχρεούται με την ολοκλήρωση της εργασίας του να παραδώσει στη Γραμματεία του Τμήματος
  ένα δερματόδετο αντίγραφο αυτής. Το δέσιμο του τελικού κειμένου πρέπει να είναι δερματόδετο χοντρό,
  χρώματος μπλε (για ΜΔΕ) ή μπορντώ (για ΔΔ), στη ράχη του οποίου θα αναγράφεται «Μεταπτυχιακή
  Διπλωματική Εργασία» ή «Διδακτορική Διατριβή», το όνομα του/της συγγραφέως και « ΠΑΤΡΑ 20.. ».

Η επίβλεψη της τήρησης των παραπάνω οδηγιών ανατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος και στο εκάστοτε επιβλέπων
μέλος ΔΕΠ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υπόδειγμα 1

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ / ΒΙΟΛΟΓΟΣ / ΧΗΜΙΚΟΣ / κ.λ.π.

 

 

ΠΛΗΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΜΔΕ ή ΔΔ

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ή Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΠΑΤΡΑ 20…

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υπόδειγμα 2

 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ / ΒΙΟΛΟΓΟΣ / ΧΗΜΙΚΟΣ / κ.λ.π.

 

 

 

ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΔΕ ή ΔΔ

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ή Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η

 

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η (3 μέλη για ΜΔΕ ή 7 μέλη για ΔΔ)

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΙΔΑ: ......................................., ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑθΜΙΔΑ: ......................................................., ΤΜΗΜΑ: ............................................................
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ...................................................

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑθΜΙΔΑ: ......................................................., ΤΜΗΜΑ: ............................................................
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ...................................................

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑθΜΙΔΑ: ......................................................., ΤΜΗΜΑ: ............................................................
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ...................................................

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑθΜΙΔΑ: ......................................................., ΤΜΗΜΑ: ............................................................
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ...................................................

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑθΜΙΔΑ: ......................................................., ΤΜΗΜΑ: ............................................................
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ...................................................

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑθΜΙΔΑ: ......................................................., ΤΜΗΜΑ: ............................................................
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ...................................................

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------