Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

PHA-A24-NEW Οργανική Χημεία PDF Εκτύπωση

Διδάσκοντες: Π. Μαγκριώτης, Σ. Νικολαρόπουλος

 • Ατομική Δομή: Τροχιακά, Εξέλιξη θεωρίας χημικού δεσμού, Τετραεδρία Άνθρακα, Υβριδικά Τροχιακά, Διπλοί και Τριπλοί δεσμοί, Τυπικά φορτία, Δομές κατά Lewis, Συντονισμός 
 •  Οξέα και βάσεις κατά Brönsted-Lowry και κατά Lewis 
 •  Αλκάνια και Κυκλοαλκάνια: Λειτουργικές Ομάδες, Συντακτική Ισομέρεια 
 •  Στερεοχημεία Ι: Διαμορφώσεις αιθανίου, βουτανίου και κυκλοεξανίου. 
 •  Αλκένια και Αλκύνια: Δομή, Δραστηκότητα και Αντιδράσεις. Σύνθεση και χαρακτηριστική οξύτητα αλκυνίων. Εισαγωγή στην Οργανική Σύνθεση 
 •  Στερεοχημεία ΙΙ: Στερεοϊσομέρεια, Εναντιομερή, Διαστερεομερή, Προβολαί κατά Fischer 
 •  Αλκυλαλογονίδια: Χημεία ελευθέρων ριζών, Οργανομεταλλικές ενώσεις, Αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης (SN1, SN2) και απόσπασης (E1, E2) 
 •  Συζυγιακά Διένια: Αντιδράσεις Diels-Alder 
 •  Βενζόλιο και Αρωματικότητα: Αρωματικές ενώσεις και ιόντα, Ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση, Διαζωνιακά άλατα, Αντίδραση Sandmeyer 
 •  Αλκοόλες, Αμίνες, Αιθέρες και Εποξείδια: Δεσμοί υδρογόνου, προστασία αλκοολών, Σύνθεση αιθέρων κατά Williamson, Αντιδράσεις μετάθεσης και απόσπασης κατά Hofmann, Αλκαλοειδή και κανόνας της Μορφίνης