Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2018-2019

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

PHA-Y 428 Βιοανόργανη Χημεία – Μοριακή Προσομοίωση PDF Εκτύπωση

Διδάσκων: Γ. Σπυρούλιας

Βιοανόργανη Χημεία

 • Βασικές Αρχές Βιοανόργανης Χημείας
 • Μεταλλοβιομόρια: Δομή και Λειτουργία
  • Μεταλλοένζυμα Zn (Καρβοξυπεπτιδάσες, Καρβονικές Ανυδράσες, Αλκοολικές Αφυδρογονάσες, Αμινοπεπτιδάσες, κ.λ.π.)
  • Αιμοπρωτεΐνες και Χαλκοπρωτεΐνες
  • Σιδηρο-θειο-πρωτεΐνες
  • Μεταγραφικοί Παράγοντες (Zinc Fingers)
 • Βιομιμητική Χημεία (Artificial Enzymes)
 • Μεταλλικά Σύμπλοκα στη Φαρμακευτική


Μοριακή Προσομοίωση & Σχεδιασμός Βιοδραστικών Μορίων

 • Βιομοριακή προσομοίωση και δομική Βιοπληροφορική. Οι Βασικοί άξονες για την κατανόηση του δομικού πλαισίου των βιολογικών φαινομένων.
 • Βασικά στοιχεία δομών πρωτεϊνών, DNA και RNA, τάξεις δομών και κατάταξη, αναδίπλωση και ευκαμψία βιομορίων.
 • Πρωτεϊνική αρχιτεκτονική, βάσεις δεδομένων, πρόβλεψη (συγκριτική προσομοίωση, threading, ab initio), μηχανική, σχεδιασμός απεικόνιση και ανάλυση πρωτεϊνικών δομών, πειραματικές μέθοδοι δομικής μελέτης βιομακρομορίων (Φασματοσκοπία NMR). προσομοίωση σύμπλεξης/πρόσδεσης βιομορίων και υποστρωμάτων και σχεδιασμός βιοδραστικών μορίων
 • Σύγκριση δομικών μοντέλων και ανάλυση ποιότητας δομών βιομορίων (Ramachandran plots, στερεοχημεία, κ.λ.π.).