Μαθηματα νέου μεταπτυχαικού 2018-19 Εκτύπωση

Τα παρεχόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

Α. Κορμού (ο κάθε ΜΦ θα επιλέγει τα 3)

DPHA_1 Σχεδιασμός και Ανακάλυψη βιοδραστικών ενώσεων

DPHA_2 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών προϊόντων

DPHA_3 Φαρμακευτική Ανάλυση - Βιοφασματοσκοπία

DPHA_4 Προκλινική και Κλινική Αξιολόγηση Φαρμάκων

Β. Κατεύθυνσης (ο κάθε ΜΦ θα παίρνει υποχρεωτικά 2 που θα αφορούν στην κατεύθυνσή του και 1 από οποιαδήποτε κατεύθυνση)

 1. Κατεύθυνση: Φαρμακευτική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα 
  1. DPHA_A01 Φυσικά προϊόντα στην ανακάλυψη φαρμάκων 
  2. DPHA_A02 Σύγχρονες μέθοδοι στη σύνθεση φαρμάκων 
  3. DPHA_A03 Βιομοριακό NMR και πρωτεϊνική αρχιτεκτονική 
 2. Κατεύθυνση: Βιομηχανική Φαρμακευτική 
  1. DPHA_B01 Νανοφάρμακα και ειδικές μορφές για χορήγηση ή/και Στόχευση Φαρμάκων/Διαγνωστικών  
  2. DPHA_B02 Στατιστική και Διαχείριση ποιότητας στη Φαρμακευτική 
  3. DPHA_B03 Εφαρμοσμένη Φαρμακευτική Ανάλυση και Τεχνικές Χαρακτηρισμού Φαρμακομορφών 
 3. Κατεύθυνση: Μοριακή Φαρμακολογία και Βιοτεχνολογία 
  1. DPHA_C01 Μοριακοί Στόχοι της Δράσης Φαρμάκων
  2. DPHA_C02 Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία και Βιοπληροφορική 
  3. DPHA_C03 Θεραπευτικές προσεγγίσεις ακριβείας