Μαθήματα Νέου Μεταπτυχιακού [από 2018-19] Εκτύπωση

Τα παρεχόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

Α. Κορμού [Α' Εξάμηνο]
     Kάθε ΜΦ πρέπει να επιλέξει 3 από τα DPHA_1, DPHA_2, DPHA_3 & DPHA_4,
     ενώ τα DPHA_5 και DPHA_6 είναι υποχρεωτικά

DPHA_1 Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Βιοδραστικών Ενώσεων

DPHA_2 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών προϊόντων

DPHA_3 Φαρμακευτική Ανάλυση - Βιοφασματοσκοπία

DPHA_4 Προκλινική και Κλινική Αξιολόγηση Φαρμάκων


DPHA_5 Μεθοδολογία και Ηθική της Έρευνας

DPHA_6 Βιβλιογραφία 

Β. Κατεύθυνσης [Β' Εξάμηνο]
     Κάθε ΜΦ πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά 2 που αφορούν στην κατεύθυνση που έχει
     επιλέξει και 1 από οποιαδήποτε κατεύθυνση

 1. Κατεύθυνση: Φαρμακευτική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα 
  1. DPHA_A01 Φυσικά Προϊόντα στην Ανακάλυψη Φαρμάκων 
  2. DPHA_A02 Σύγχρονες Μέθοδοι στη Σύνθεση Φαρμάκων 
  3. DPHA_A03 Βιομοριακό NMR και Πρωτεϊνική Αρχιτεκτονική 
 2. Κατεύθυνση: Βιομηχανική Φαρμακευτική 
  1. DPHA_B01 Νανοφάρμακα και Ειδικές Μορφές για Χορήγηση ή/και Στόχευση Φαρμάκων/Διαγνωστικών 
  2. DPHA_B02 Στατιστική και Διαχείριση Ποιότητας στη Φαρμακευτική 
  3. DPHA_B03 Εφαρμοσμένη Φαρμακευτική Ανάλυση και Τεχνικές Χαρακτηρισμού Φαρμακομορφών 
 3. Κατεύθυνση: Μοριακή Φαρμακολογία και Βιοτεχνολογία 
  1. DPHA_C01 Μοριακοί Στόχοι της Δράσης Φαρμάκων
  2. DPHA_C02 Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία και Βιοπληροφορική 
  3. DPHA_C03 Θεραπευτικές Προσεγγίσεις Ακριβείας

Γ. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας [Β' & Γ' Εξάμηνα]

DPHA_DIP1 Διπλωματική [Β']
DPHA_DIP2 Διπλωματική [Γ']