Προσφερόμενα μαθήματα Εκτύπωση

Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο για κάθε κατεύθυνση ορίζεται ως εξής:

Α’ Κατεύθυνση

Α’ Κατεύθυνση:   Βιομηχανική Φαρμακευτική – Φαρμακευτική Ανάλυση

Μάθημα

ECTS

A’ Εξάμηνο

Ρυθμιστικό πλαίσιο φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων

10

Στοιχεία φαρμακευτικής στατιστικής

10

Εφαρμοσμένη φαρμακευτική ανάλυση

10

Σύνολο

30

B’ Εξάμηνο

Προχωρημένη φαρμακευτική τεχνολογία

10

Βιοανάλυση

10

Μεθοδολογία έρευνας  Ι

10

Σύνολο

30

Γ’ Εξάμηνο

Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ

15

Διπλωματική εργασία

15

Σύνολο

30

Β’ Κατεύθυνση

Β’ Κατεύθυνση:   Βιομηχανική Φαρμακευτική – Νανοτεχνολογία

Μάθημα

ECTS

A’ Εξάμηνο

Ρυθμιστικό πλαίσιο φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων

10

Στοιχεία φαρμακευτικής στατιστικής

10

Συστήματα Ελεγχόμενης Χορήγησης - Νανοτεχνολογία

10

Σύνολο

30

B’ Εξάμηνο

Προχωρημένη φαρμακευτική τεχνολογία

10

Βιοανάλυση

10

Μεθοδολογία έρευνας  Ι

10

Σύνολο

30

Γ’ Εξάμηνο

Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ

15

Διπλωματική εργασία

15

Σύνολο

30

Γ’ Κατεύθυνση

Γ’ Κατεύθυνση:   Βιομηχανική Φαρμακευτική – Τεχνολογία Καλλυντικών

Μάθημα

ECTS

A’ Εξάμηνο

Ρυθμιστικό πλαίσιο φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων

10

Στοιχεία φαρμακευτικής στατιστικής

10

Εφαρμοσμένη φαρμακευτική ανάλυση

10

Σύνολο

30

B’ Εξάμηνο

Προχωρημένη φαρμακευτική τεχνολογία

10

Κοσμητολογία –Τεχνολογία καλλυντικών προϊόντων

10

Έλεγχος ασφάλειας - αξιολόγηση αποτελεσματικότητας καλλυντικών προϊόντων

10

Σύνολο

30

Γ’ Εξάμηνο

Μεθοδολογία έρευνας

15

Διπλωματική εργασία

15

Σύνολο

30

Δ’ Κατεύθυνση

Δ’ Κατεύθυνση:   Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Φαρμάκων

Μάθημα

ECTS

A’ Εξάμηνο

Θέματα οργανικής σύνθεσης

10

Χημεία φυσικών προϊόντων

10

Βιομοριακό NMR

10

Σύνολο

30

B’ Εξάμηνο

Σχεδιασμός φαρμάκων

10

Μοριακοί στόχοι δράσης φαρμάκων

10

Μεθοδολογία έρευνας  Ι

10

Σύνολο

30

Γ’ Εξάμηνο

Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ

15

Διπλωματική εργασία

15

Σύνολο

30

Ε’ Κατεύθυνση

Ε’ Κατεύθυνση:   Φαρμακευτικά Φυσικά Προϊόντα

Μάθημα

ECTS

A’ Εξάμηνο

Θέματα οργανικής σύνθεσης

10

Χημεία φυσικών προϊόντων

10

Επιλογή από:

Βιομοριακό NMR

10

Εφαρμοσμένη φαρμακευτική ανάλυση

Σύνολο

30

B’ Εξάμηνο

Φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα - Φυτοθεραπευτική

10

Μοριακοί στόχοι δράσης φαρμάκων

10

Μεθοδολογία έρευνας  Ι

10

Σύνολο

30

Γ’ Εξάμηνο

Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ

15

Διπλωματική εργασία

15

Σύνολο

30

ΣΤ Κατεύθυνση

ΣΤ’ Κατεύθυνση: Μοριακή Φαρμακολογία, Βιοφαρμακευτική και Βιομοριακή Ανάλυση

Μάθημα

ECTS

A’ Εξάμηνο

Κλινική φαρμακοκινητική – επίπεδα φαρμάκων

10

Μεθοδολογία έρευνας  Ι

10

Επιλογή από:

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων – Τοξικολογία

10

Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία

Σύνολο

30

B’ Εξάμηνο

Μοριακοί στόχοι δράσης φαρμάκων

10

Βιοανάλυση

10

Επιλογή από:

Μοριακή Διαγνωστική – Φαρμακογονιδιωματική

10

Βιοπληροφορική

Γ’ Εξάμηνο

Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ

15

Διπλωματική εργασία

15

Σύνολο

30

Ζ’ Κατεύθυνση

Ζ’ Κατεύθυνση:   Κλινική Φαρμακευτική

Μάθημα

ECTS

A’ Εξάμηνο

Κλινική φαρμακοκινητική – επίπεδα φαρμάκων

10

Κλινική Φαρμακευτική – Φαρμακοθεραπεία Ι

10

Κλινική Φαρμακευτική – Φαρμακοθεραπεία ΙΙ

10

Σύνολο

30

B’ Εξάμηνο

Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στη νοσοκομειακή

παρασκευή φαρμάκων και συστημάτων παρεντερικής διατροφής

30

Σύνολο

30

Γ’ Εξάμηνο

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων – Τοξικολογία

10

Παθολογία

10

Διπλωματική εργασία

10

Σύνολο

30

Η Κατεύθυνση

Η’ Κατεύθυνση:   Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ

Μάθημα

ECTS

A’ Εξάμηνο

Στρατηγικές μάρκετινγκ

10

Οργάνωση και διοίκηση πωλήσεων

10

Έρευνα και ανάπτυξη στη φαρμακοβιομηχανία

10

Σύνολο

30

B’ Εξάμηνο

Ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ

10

Ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων

10

Φαρμακοοικονομία

10

Σύνολο

30

Γ’ Εξάμηνο

Διπλωματική εργασία

30

Σύνολο

30