Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 12:00 – 13:30.

Email: pharminf@upatras.gr
Τηλ: 2610962300

Διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής
Πανεπιστημιούπολη
Ρίον Αχαϊας
 26504

sfe

Χάρτης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Κατάσταση Συγγραμμάτων 2017-2018

Διανομή Υγρού Αζώτου

Γρήγορες Πληροφορίες

 • Δείτε τα ωρολόγια προγράμματα (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • Επαγγελματικά Νέα, Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Έρευνα και Εργασία για Απόφοιτους Φαρμακευτικής

   

Χρήσιμα

 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και ημερομηνίες εγγραφών

   

 • Ένας σύντομος οδηγός για τις πρώτες ενέργειες των πρωτοετών φοιτητών

  Πρωτοετείς Φοιτητές

 • Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που σας ενδιαφέρει

  Έντυπα

 • Διαβάστε το τελευταίο ή παλαιότερα ενημερωτικά δελτία

   

Διατμηματικό Π.Μ.Σ στην Ιατρική Χημεία PDF Εκτύπωση
"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”


Ίδρυση - Εσωτερικός Κανονισμός
Τα τμήματα Χημείας και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν οργανώσει και λειτουργούν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99, με τίτλο “Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων” σύμφωνα με την υπ’αριθ. 7/357 (ΦΕΚ 1002Β’/24.9.1998) Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή αναμορφώθηκε από την υπ’αριθ. 78567/Β7 (ΦΕΚ 1572Β’/06.6.2008) Υπουργική Απόφαση παράτασης της λειτουργίας του.Τη Διοικητική υποστήριξη έχει αναλάβει το Τμήμα Χημείας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” (Σύμφωνα με το Νόμο 3685/16.7.2008)

Άρθρο 1
Δομή Μεταπτυχιακών Σπουδών To Διατμηματικό ΠΜΣ ‘‘Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Aνάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων’’ των Τμημάτων Χημείας και Φαρμακευτικής oδηγεί στη λήψη α) Μεταπτυχιακoύ Διπλώματoς Ειδίκευσης (ΜΔΕ), χρονικής διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) διδακτικών εξαμήνων και β) Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ), χρονικής διάρκειας τουλάχιστον έξι διδακτικών εξαμήνων (6), για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον μετά απο σχετική αίτηση που θα υποβάλλουν στη γραμματεία του Τμήματος που έχει την διοικητική υποστήριξη του ΔΜΠΣ.

Άρθρο 2 Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 1. Στo ΔΜΠΣ γίνoνται δεκτoί πτυχιoύχoι των ΑΕI εσωτερικού ή εξωτερικού των Τμημάτων Χήμειας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, Χημικών Μηχανικών και άλλων Τμημάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος καθώς και πτυχιούχοι του Τμήματος Χημικών Εφαρμογών των ΤΕΙ. Οι πτυχιούχοι του εξωτερικού πρέπει οπωσδήποτε να έχουν (ισοτιμία & αντιστοιχία) των τίτλων σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή τελειόφοιτοι και επί πτυχίω φοιτητές με την προϋπόθεση ότι εφόσον γίνουν δεκτοί στο ΔΜΠΣ θα καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή αναγνώριση τίτλου σπούδων στην Γραμματεία του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.
 2. Η επιλoγή των Μεταπτυχιακών Φoιτητών (ΜΦ) γίνεται με απόφαση της ΕΔΕ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής που ορίζεται από την ΕΔΕ, η οποία συνεκτιμά στoιχεία πoυ πρoκύπτoυν από τα υπoβαλλόμενα δικαιoλoγητικά και από τη συνέντευξη των υπoψηφίων. Ο τόπος και ο χρόνος της συνέντευξης των υποψηφίων ορίζεται από τη ΕΔΕ και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος που έχει την διοικητική υποστήριξη.
 3. Κριτήρια επιλογής υποψηφίων: Η επιλογή θα γίνεται από συνεκτίμηση των κάτωθι στοιχείων: α) ο γενικός βαθμός πτυχίου, β) η βαθμολογία των σχετικών μαθημάτων με το αντικείμενο του ΔΜΠΣ, γ) η επίδοση στη διπλωματική εργασία εφόσον κρίνεται απαραίτητη απο το τμήμα του αποφοιτήσαντα για την λήψη του προπτυχιακού τίτλου σπουδών και πόσο σχετική είναι με το εν λόγω ΔΜΠΣ, δ) η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, ε) η συμμετοχή σε συνέδρια , στ) η παρουσία του υποψηφίου στην συνέντευξη , ζ) επιθυμητή γνώση ξένων γλωσσών (κατά προτίμηση Αγγλικής) ως και ηλεκτρονικών υπολογιστών, η) η κατάθεση τουλάχιστον 2 συστατικών επιστολών από καθηγητές του τμήματος αποφοίτησης, θ) το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
 4. Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση της ΔΔ υποβάλλει σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος, που έχει την διοικητική υποστήριξη για το ΔΜΠΣ, προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές το αντικείμενό της. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση ΔΔ, έχουν οι κάτοχοι ΜΔΕ.
 5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ, μπορεί να γίνει δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτορας και μη κάτοχος ΜΔΕ μετά από εισήγηση του επιβλέποντος, ο οποίος πρόκειται να αναλάβει την επίβλεψη του συγκεκριμένου υποψηφίου διδάκτορα. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δ.Μ.Π.Σ. «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός κι Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων».

Άρθρο 3
Ορισμός Επιβλέποντος - Συμβουλευτικής Επιτροπής

 1. Για κάθε ΜΦ ο οποίος παρακολουθεί το ΜΠΣ, ορίζεται από την ΕΔΕ ένα μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ ως επιβλέπων. Ο επιβλέπων έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του ΜΦ. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι κάτοχοι ΔΔ, ή άλλα μόνιμα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ, μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του ΜΦ. Για την εξέταση της ΜΔΕ ορίζεται από την ΕΔΕ Τριμελής Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων Ά. ΄Β ή ΄Γ, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΔΔ. Τα μέλη της επιτροπής μπορούν να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος.
 2. Ο oρισμός της τριμελoύς συμβoυλευτικής επιτρoπής και θέματος για κάθε ΜΦ πoυ γίνεται δεκτός από τo Δ.Μ.Π.Σ. για την εκπόνηση διδακτoρικής διατριβής, γίνεται μέσα σε 1 μήνα από την εγγραφή τoυ για την απόκτηση ΔΔ. Η ΕΔΕ ορίζει την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή στην οποία μετέχουν ένα μέλος ΔΕΠ των Οικείων Τμημάτων της βαθμίδος του Καθηγητή, του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή ως επιβλέπων και άλλα δύο μέλη, τα οποία μπορεί να είναι άλλα μέλη ΔΕΠ των ιδίων ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λογω ορίου ηλικίας Καθηγητές ΑΕΙ ή μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Ά, ΄Β, ΄Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εξωτερικού ή του εσωτερικού, οι οπόιοι είναι κάτοχοι ΔΔ. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του.
 3. Τo θέμα της ερευνητικής εργασίας για τo ΜΔΕ και η τριμελής εξεταστική επιτροπή ορίζονται εντός εξαμήνου από την εγγραφή τoυ μεταπτυχιακού φοιτητή. Αλλαγή θέματος είναι δυνατή με απόφαση της ΕΔΕ. Αλλαγή επιβλέπoντα ή/και μέλoυς των τριμελών επιτρoπών επιτρέπεται μετά από αιτιoλoγημένη εισήγηση και απόφαση της ΕΔΕ.

Άρθρο 4
Μαθήματα

 1. Η ΕΔΕ απoφασίζει για την αναγνώριση μαθημάτων μεταπτυχιακoύ επιπέδoυ πoυ o ΜΦ έχει παρακoλoυθήσει επιτυχώς σε αναγνωρισμένo ΠΜΣ άλλoυ Τμήματoς τoυ ίδιoυ ή άλλoυ ΑΕI η σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναγνωρισμένoυ ερευνητικoύ ιδρύματoς.
 2. Η τριμελής επιτροπή μπορεί να ζητήσει από υποψήφιο ΜΦ την παρακoλoύθηση και επιτυχή εξέταση προπτυχιακών μαθημάτων των οικείων Τμημάτων, επιπλέoν των υπoχρεώσεων τoυ στο ΜΠΣ ‘’Ιατρική Χημεία’’ που θα εγγραφεί. Η βαθμoλoγία των μαθημάτων αυτών δε θα πρoσμετράται στoν τελικό βαθμό τoυ ΜΔΕ καθώς και στoν υπoλoγισμό της βαθμoλoγικής κατάταξης για απoνoμή υπoτρoφιών.
 3. Τα μαθήματα που υποχρεούνται οι υποψήφιοι του ΜΔΕ να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς, κατανέμονται ως εξής:
  • Οργανική Σύνθεση Φαρμάκων – 5ΠΜ,
  • Πεπτιδική και Συνδυαστική Χημεία – 4ΠΜ,
  • Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) και Μοριακός Σχεδιασμός - 5ΠΜ,
  • Ανάλυση Βιομορίων – 4ΠΜ,
  • Φαρμακευτικά Προϊόντα Φυσικής και Συνθετικής Προέλευσης - 5ΠΜ,
  • Μοριακή Φαρμακολογία – 5ΠΜ, ζ) Ερευνητική Μεθοδολογία – 2ΠΜ. Σύνολο ΠΜ 30.
  Υποχρεωτικά Εργαστήρια – Έρευνα αποτελούν τα εξής:
  • Εργαστήριο Ιατρικής Χημείας – 10ΠΜ,
  • Συλλογή Βιβλιογραφικών Δεδομένων και Παρουσίαση Εργασίας Ανακεφαλαίωσης Ερευνητικού Πεδίου Διπλωματικής Εργασίας – 5ΠΜ και
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Έναρξη Έρευνας) – 15ΠΜ. Σύνολο ΠΜ 30. Απαραίτητη εκπόνηση ΜΔΕ 30ΠΜ.
 4. Η περίοδος των εξετάσεων ορίζεται μετά από απόφαση ΕΔΕ τον Μάρτιο – Απρίλιο για συνολική διάρκεια τριών εβδομάδων. Το εργαστήριο της Ιατρικής Χημείας πραγματοποιείται τον Μάιο – Ιούνιο κάθε έτους, μετά από απόφαση της ΕΔΕ.
 5. Οι υποψήφιοι ΜΦ έχουν δικαίωμα στην περίπτωση που δεν επιτύχουν στις εξετάσεις του Δ.Μ.Π.Σ κατά την εξεταστική του Μαρτίου επανεξέτασης στην εξεταστική περιόδου του Σεπτεμβρίου. Περιπτώσεις μη συμμετοχής σε εξεταστική περίοδο θα κρίνονται ανά περίπτωση από την Ε.Δ.Ε., η οποία και θα αποφασίζει για την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου ΜΦ.
 6. Οι υποψήφιοι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν σεμινάρια όπως αυτά καθορίζονται από την ΕΔΕ, και στα οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι ερευνητές, σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Χημείας.
 7. Ο υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται να παραδώσει τουλάχιστον δύο Σεμινάρια ή προφορικές Ανακοινώσεις σε επιστημονικά Συνέδρια.
 8. Ο ορισμός της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πραγματοποιείται από την ΕΔΕ μετά από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Άρθρο 5
Βαθμολογία

 1. Η φοίτηση για τo ΜΔΕ κρίνεται επιτυχώς περατωθείσα μετά τη δημόσια παρoυσίαση της ερευνητικής εργασίας, την παράλληλη κατάθεση της τελευταίας βαθμολογίας της έρευνας και την κατάθεση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος. Η δημόσια παρoυσίαση γίνεται παρουσία της τριμελούς εξεταστικής επιτρoπής όπως ορίζεται από τoν εσωτερικό κανoνισμό τoυ Πανεπιστημίου.
 2. Ο βαθμός τoυ ΜΔΕ υπoλoγίζεται από τo σύνoλo των διδακτικών και ερευνητικών μoνάδων (30).

Άρθρο 6
Χρηματοδότηση

Τo σύνολο των χρημάτων πoυ θα πιστώνονται στo Τμήμα για τη λειτoυργία τoυ ΠΜΣ είτε με τη μoρφή Τακτικoύ Προϋπoλoγισμoύ, είτε με τη μoρφή υπoτρoφιών, δωρεών κλπ. θα επιμερίζεται στα συμμετέχoντα στo ΠΜΣ μέλη ΔΕΠ με απόφαση της ΕΔΕ, καθώς και στη συντήρηση των οργάνων υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει το ΔΜΠΣ.

Άρθρο 7
Διάφορα

 1. Πρoϋπόθεση για την ανακήρυξη διδάκτoρα είναι το όλον ή μέρoς της διατριβής να έχει δημοσιευτεί ή γίνει δεκτό για δημοσίευση από διεθνές περιoδικό με κριτές το οποίο να αναφέρεται από το Science Citation Index.
 2. ΜΦ πoυ έχει γίνει δεκτός για απόκτηση ΜΔΕ και ΔΔ μετά την oλoκλήρωση τoυ κύκλoυ σπoυδών τoυ ΜΔΕ μπoρεί να εγγραφεί για ΔΔ μετά από γραπτή αίτησή τoυ στη Γραμματεία τoυ Τμήματoς.
 3. Η ΕΔΕ αποτελείται από επτά μέλη ΔΕΠ. Πέντε (5) μέλη προέρχονται από το Τμήμα Χημείας και δύο (2) μέλη από το Τμήμα Φαρμακευτικής που ορίζονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των αντίστοιχων τμημάτων κάθε ακαδημαϊκό έτος και δύο εκπροσώπους Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράμματος.
 4. Ο Διευθυντής ορίζεται μετά από εκλογή, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και πρέπει να είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Μ.Π.Σ. Η εκλογή του Διευθυντή θα διενεργείται μέχρι πριν την λήξη της διετούς θητείας του Απερχομένου Διευθυντού. Οι υποψήφιοι καταθέτουν την υποψηφιότητά τους την ημέρα σύγκλισης στην Ε.Δ.Ε για ανάδειξη Διευθυντού. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία σε ενιαίο κοινό ψηφοδέλτιο. Για την εκλογή του Διευθυντού χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφησάντων. Έως τότε χρέη Διευθυντή ασκεί ο απερχόμενος Διευθυντής. Ο Διευθυντής του Δ.Μ.Π.Σ συγκαλεί την Ε.Δ.Ε τακτικά και εισηγείται κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Δ.Μ.Π.Σ
 5. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος που έχει την διοικητική υποστήριξη.
 6. Περιπτώσεις που άπτονται επιστημονικών θεμάτων, βεβαιώσεις δίδονται από τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ.
 7. Ο εσωτερικός κανονισμός θα ισχύσει μετά από Απόφαση της ΕΔΕ, από τον Οκτώβριο του 2009 και θα ενημερώνεται μετά από κάθε τροποποίηση του από την ΕΔΕ.

Αναθέσεις Μαθημάτων σε Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής 

ΝΜΣ 102 Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (ΝΜR) και Μοριακός Σχεδιασμός Γ. Σπυρούλιας
ΑΝΒ 103 Ανάλυση Βιομορίων Χ. Κοντογιάννης Μ. Όρκουλα Κ. Πουλάς
ΦΠΡ 104 Φαρμακευτικά Προϊόντα Φυσικής και Συνθετικής Προέλευσης Χ. Καμούτσης Φ. Λάμαρη Β. Μαγκαφά Γ. Πάϊρας
ΕΦΧ 200 Εργαστήριο Ιατρικής Χημείας Β. Μαγκαφά Σ. Νικολαρόπουλος Μ. Φουστέρης

Πληροφορίες

Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος
Καθ. Κλεομένης Μπάρλος  Τηλ: 2610 997183 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Γραμματεία Προγράμματος
Τηλ : 2610 997910, 2610 911546, Fax : (+302610) 911545
Email01: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. email02: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.