Προπτυχιακές Σπουδές Εκτύπωση

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών καταρτίζεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

 • Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στην Φαρμακευτική Επιστήμη είναι πέντε (5) έτη (δέκα εξάμηνα) και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή εξάσκηση.
 • Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για τα τέσσερα πρώτα έτη σπουδών. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, για τους φοιτητές που φοιτούν στο Ε’ έτος σπουδών:
  Κατά το πέμπτο έτος σπουδών τους, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν εάν θα εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία Πειραματική (32 ΔΕΠ 513 και 32 ΔΕΠ 523) ή Διπλωματική Εργασία Βιβλιογραφική (32 ΔΕΒ 514 και 32 ΔΕΒ 524). Στην πρώτη περίπτωση (Πειραματική: 32 ΔΕΠ 513, 32 ΔΕΠ 523) υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και τα μαθήματα 32 ΥΕ 516 και 32 ΥΕ 526. Στη δεύτερη περίπτωση (Βιβλιογραφική: 32 ΔΕΒ 514, 32 ΔΕΒ 524) υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και τα μαθήματα 32 ΥΕ 515 και 32 ΥΕ 525.
  To μέλος Δ.Ε.Π. που αναλαμβάνει την επίβλεψη της Διπλωματικής Εργασίας Πειραματικής Ι έχει υποχρέωση να αναλάβει και τη διδασκαλία και εξέταση του μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας Ι. Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας Ι και Διπλωματικής Εργασίας ΙΙ γίνεται υπό την επίβλεψη του ίδιου μέλους Δ.Ε.Π.
  Για τους φοιτητές που έχουν απαλλαγεί από την εξέταση μαθημάτων, αφαιρείται ο αντίστοιχος με τα μαθήματα αριθμός διδακτικών μονάδων από τον απαιτούμενο αριθμό για τη λήψη του πτυχίου.
 • Για τους φοιτητές που έχουν διδαχθεί λιγότερα μαθήματα ή έχουν μεταβληθεί οι διδακτικές μονάδες των μαθημάτων τους στα προγράμματα σπουδών με αποφάσεις της Γ.Σ. του Τμήματος μεταβάλλεται αντίστοιχα και ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου τους.
 • Επίσης για την εξάσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού απαιτείται και πρακτική άσκηση διάρκειας ενός χρόνου.
 • health