Διδακτορικό

Εσωτερικός κανονισμός

Άρθρo 1
ΕΠIΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ (ΥΔ)

 1. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και συναφών Τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής και
  ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΤΕΙ. Οι
  πτυχιούχοι του εξωτερικού πρέπει οπωσδήποτε να έχουν αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Η κατοχή ΜΔΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για εγγραφή για εκπόνηση ΔΔ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά
  από αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ μπορεί να γίνει δεκτός ως ΥΔ και μη κάτοχος ΜΔΕ. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.,
  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως ΥΔ μόνο εφόσον είναι κάτοχοι ΜΔΕ.
 3. Η επιλoγή των ΥΔ γίνεται με απόφαση της ΓΣΕΣ, η οποία συνεκτιμά στoιχεία πoυ πρoκύπτoυν από τα υπoβαλλόμενα
  δικαιoλoγητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
 4. Τα υποβαλλόμμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνουν:
  • Αίτηση που παρέχεται από τη γραμματεία του Τμήματος, στην οποία εκτός των άλλων, προσδιορίζεται σε
   γενικές γραμμές το αντικείμενο της ΔΔ
  • Αντίγραφο Πτυχίου
  • Αντίγραφο ΜΔΕ (βλ. & Άρθρο 5 §2 του παρόντος).
  • Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας
  • Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου Υγιεινής και Ασφάλειας (βλ. και Άρθρο 5 §3 του παρόντος).

Άρθρo 2
ΕΓΓΡΑΦΗ

 1. ΥΔ πoυ έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση ΔΔ oφείλει να εγγράφεται στο μητρώο ΥΔ του Τμήματος. Η ανανέωση της
  εγγραφής γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, στo χρoνικό διάστημα πoυ oρίζει η αντίστoιχη ανακoίνωση της
  Γραμματείας τoυ Τμήματoς.
 2. Ως χρόνoς έναρξης της ΔΔ θεωρείται η ημερoμηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από τη
  ΓΣΕΣ του Τμήματος.
 3. ΥΔ που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και δεν παρακολούθησε μαθήματα ή δε διεξήγαγε έρευνα για δύο
  συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει την ιδιότητα του ΥΔ και διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος, μετά από
  απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος.
 4. Διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει για ορισμένο χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, για
  αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος, κατόπιν αίτησης του
  ενδιαφερόμενου ΥΔ.

Άρθρo 3
ΟΡIΣΜΟΣ ΕΠIΒΛΕΠΟΝΤΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤIΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 1. Ο oρισμός του επιβλέποντα για κάθε ΥΔ πoυ γίνεται δεκτός από τo Τμήμα γίνεται μέσα σε 1 μήνα από την
  εγγραφή τoυ για την απόκτηση ΔΔ. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ ΥΔ.
 2. Ο oρισμός της τριμελoύς συμβoυλευτικής επιτρoπής για κάθε ΥΔ πoυ γίνεται δεκτός από τo Τμήμα γίνεται
  μέσα σε 3 μήνες από την εγγραφή τoυ για την απόκτηση ΔΔ. Στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μετέχουν
  ο επιβλέποντας και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
  ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ ή
  μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου
  του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Τα μέλη της επιτροπής πρέπει
  να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί
  τη διατριβή του.
 3. Ο ΥΔ μπορεί να υποβάλλει αίτημα αλλαγής επιβλέποντα καθηγητή ή / και τριμελούς συμβουλευτικής
  επιτροπής, στο οποίο αίτημα συνυπογράφουν οι εμπλεκόμενοι επιβλέποντες καθηγητές, μόνο σε
  εξαιρετικές περιπτώσεις, και μόνο μετά από έγκριση από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Στην περίπτωση αλλαγής
  η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
 4. Τo θέμα της ΔΔ oρίζεται εντός εξαμήνου από την εγγραφή τoυ ΥΔ στο Τμήμα. Αλλαγή ή τροποποίηση
  θέματος είναι δυνατή με απόφαση της ΓΣΕΣ.
 5. Όταν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή κρίνει ότι ο ΥΔ έχει συμπληρώσει όλα τα στάδια προετοιμασίας της
  ΔΔ, κάνει γραπτή εισήγηση στη ΓΣΕΣ του Τμήματος και προτείνει τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
  Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων
  τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη
  ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας
  καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ ή μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄
  αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
  διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή
  επιστημονική ειδικότητα με αυτήν, στην οποία ο ΥΔ εκπόνησε τη ΔΔ.

Άρθρo 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 1. Στην περίπτωση ΥΔ που είναι κάτοχος ΜΔΕ, το ελάχιστο χρονικό όριο για την εκπόνηση ΔΔ είναι 3 ημερολογιακά
  έτη από την ημερoμηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
 2. 2. Στην περίπτωση ΥΔ που δεν είναι κάτοχος ΜΔΕ, το ελάχιστο χρονικό όριο για την εκπόνηση ΔΔ είναι 4
  ημερολογιακά έτη από την ημερoμηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Άρθρo 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔ –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΔ

 1. Η αναγόρευση του ΥΔ σε διδάκτορα του Τμήματος γίνεται μετά την εκπλήρωση όλων των επιμέρους
  υπoχρεώσεων, όπως ορίζονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
 2. Οι ΥΔ που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται
  από τη ΓΣΕΣ στο πλαίσιο του ΠΜΣ. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται
  στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (βλέπε παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος).
 3. Οι ΥΔ που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ και/ή δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο αντίστοιχο αυτού που οργανώνεται
  από το ΠΠ, υποχρεούνται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν επιτυχώς τον 1ο χρόνο φοίτησης τους το
  σεμινάριο "Υγιεινή & Ασφάλεια", το οποίο παρέχεται από ειδική επιτροπή καθορισμένη από τη Σύγκλητο του
  ΠΠ, σε μη καθορισμένες ημερομηνίες.
 4. Στo τέλoς κάθε ακαδημαϊκoύ έτoυς, o ΥΔ υπoχρεoύται να παρουσιάζει τα αποτελέσματά του σε σεμινάριο ανοιχτό
  σε όλα τα μέλη του τμήματος και να υπoβάλλει έκθεση πρoόδoυ, η oπoία αξιoλoγείται από την τριμελή
  συμβoυλευτική επιτρoπή, η οποία την υποβάλλει στη ΓΣΕΣ του Τμήματος.
 5. Ο ΥΔ υποχρεούται κατά τη διάρκεια φοίτησής του να παρακολουθεί τουλάχιστον 8 σεμινάρια, συμπεριλαμβανομένων
  διαλέξεων από προσκεκλημένους ομιλητές, και παρουσιάσεων διδακτορικών διατριβών ή μεταπτυχιακών
  διπλωμάτων ειδίκευσης. Τα συγκεκριμένα θα καταγράφονται στην καρτέλα του φοιτητή, αλλά δε θα
  προσμετρώνται στη βαθμολογία του.
 6. Μετά τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ο ΥΔ καλείται να παρουσιάσει τη ΔΔ του σε
  ανοιχτή συνεδρίαση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η διάρκεια της παρουσίασης πρέπει να είναι περίπου
  45 λεπτά. Μετά την παρουσίαση, τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής εξετάζουν τον ΥΔ επί του
  αντικειμένου της ΔΔ και επί του γενικότερου γνωστικού πεδίου στο οποίο εμπίπτει το αντικείμενο της ΔΔ. Ερωτήσεις
  επιτρέπονται στο τέλος και από τα άλλα παρόντα μέλη ΔΕΠ. Μετά το τέλος της εξέτασης, η επταμελής εξεταστική
  επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση και με φανερή ψηφοφορία, αποφασίζει για την απονομή ή όχι Διδακτορικού
  Διπλώματος. Θετική απόφαση λαμβάνεται με τουλάχιστον πέντε θετικές ψήφους. Η απονομή της διάκρισης
  γίνεται με βάση:
  α. Το επίπεδο της πρωτοτυπίας και ποιότητας της ΔΔ. Μεταξύ των τεκμηρίων της ποιότητας είναι και οι
  δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους.
  β. Την έκταση της κατανόησης από τον ΥΔ του αντικειμένου της ΔΔ, καθώς και του γενικότερου γνωστικού πεδίου
  στο οποίο αυτή εμπίπτει, όπως αυτά προκύπτουν από την προφορική εξέταση.
  Μετά τη λήψη της απόφασης, ο πρόεδρος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής ανακοινώνει στον ΥΔ
  τα αποτελέσματα της κρίσης. Η θετική κρίση μπορεί να ενέχει και συστάσεις για διορθώσεις/βελτιώσεις στη ΔΔ,
  η ολοκλήρωση των οποίων είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ΔΔ και είναι υπό την ευθύνη της τριμελούς
 7. συμβουλευτικής επιτροπής. Πρoϋπόθεση για την αναγόρευση διδάκτoρα είναι μέρoς της διατριβής να έχει
  δημοσιευτεί ή γίνει δεκτό για δημοσίευση ως πρωτότυπη ερευνητική εργασία από διεθνές περιoδικό με κριτές,
  το οποίο να αναφέρεται από το Science Citation Index. Στην εργασία πρέπει να αναγράφεται το Τμήμα
  Φαρμακευτικής και το όνομα του ΥΔ να αναφέρεται πρώτο.
 8. Για την αναγόρευση απαιτούνται:
  α) δύο (2) πλαστικοποιημένα αντίγραφα της ΔΔ με ενσωματωμένες όλες τις τελικές διορθώσεις,
  β) ένα (1) δερματόδετο αντίγραφο της ΔΔ με ενσωματωμένες όλες τις τελικές διορθώσεις,
  γ) το πρακτικό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής,
  δ) δύο CD με το τελικό κείμενο της ΔΔ,
  ε) συμπληρωμένο το απογραφικό δελτίο του Εθνικού Αρχείου ΔΔ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης,
  στ) βεβαίωση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών ότι η ΔΔ κατατέθηκε στο αποθετήριο
  ΝΗΜΕΡΤΗΣ,
  ζ) αντίγραφο δημοσίευσης σε διεθνές περιοδικό, σύμφωνα με τα παραπάνω.
 9. Οδηγίες συγγραφής της διδακτορικής διατριβής δίνονται στο Προσάρτημα Ι. Τονίζεται ότι η παρασιώπηση
  βιβλιογραφικών ή άλλωνπηγών, υιοθέτηση απόψεων τρίτων χωρίς σχετική αναφορά στα ονόματα και τα έργα τους,
  μεταφορά αυτούσιου κειμένου αντλημένου από βιβλία, άρθρα ή άλλα δημοσιεύματα(συμβατικά ή ηλεκτρονικά)
  χωρίς τη χρήση εισαγωγικών  («...»), οικειοποίηση έργων ή λόγων άλλων ακόμη και με τη σύμφωνη γνώμη τους
  αλλά χωρίς σαφή αναφορά στη συμβολή τους, παρουσίαση ανέκδοτων μελετών χωρίς τη σύμφωνη γραπτή
  εξουσιοδότηση  του συγγραφέα τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή λογοκλοπής συνεπάγεται απόρριψη της
  Διδακτορικής Διατριβής, και διαγραφή του/της ΥΔ από τα μητρώα του Τμήματος. Τη διαγραφή εισηγείται η
  επταμελής εξεταστική επιτροπή του ΥΔ στη Γ.Σ.Ε.Σ., κομίζοντας απαραιτήτως και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
  Στις περιπτώσεις διαπίστωσης λογοκλοπής μετά την απονομή του τίτλου σπουδών, τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις
  για την ανάκληση του χορηγηθέντος τίτλου σπουδών.

Άρθρo 6
ΔIΑΦΟΡΑ

 1. Κάθε ΥΔ υποχρεούται να παρέχει επικουρικό έργο (εργαστηριακές και φροντι-στηριακές ασκήσεις, διόρθωση
  εργαστηριακών αναφορών και επιτήρηση στις εξετάσεις των προπτυχιακών φοιτητών). Ιδιαίτερη αμοιβή για το
  επικουρικό έργο παρέχεται μόνο εφόσον υπάρχει δυνατότητα από το Πανεπιστήμιο.
 2. Ο ΥΔ δεν πρoσμετράται στoυς αλγoρίθμoυς τoυ Τμήματoς για την κατανoμή των πιστώσεων μετά από πάρoδo
  6 ετών από την ημερομηνία της εγγραφής του.
 3. ΥΔ που εκπονούν το πειραματικό μέρος της διπλωματικής τους εργασίας εκτός του ιδρύματός μας δε θα
  χρηματοδοτούνται για αναλώσιμα και δεν έχουν την υποχρέωση παροχής επικουρικού έργου.
 4. Για προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν από τη συνεργασία του ΥΔ με τον επιβλέποντα καθηγητή του,
  ο ΥΔ  μπορεί να ζητάει τη βοήθεια του διευθυντή του ΠΜΣ του Τμήματος. Στην περίπτωση που ο τελευταίος
  είναι ο επιβλέπων καθηγητής, η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται στον Πρόεδρο του Τμήματος.
 5. Η διδασκαλία σε ιδιωτικά φροντιστήρια, οργανωμένα ή ιδιαίτερα, μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος
  Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής θεωρείται ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ΥΔ. Σε περίπτωση
  παράβασης, τίθεται υπόψιν της ΓΣΕΣ του Τμήματος με το ερώτημα της διαγραφής.
 6. Για όσα άλλα τυχόν προβλήματα προκύψουν κατά την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων, αρμόδια για την
  επίλυσή τους είναι η ΓΣΕΣ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι

Οδηγίες για τη Συγγραφή και Υποβολή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
και Διδακτορικών Διατριβών στο Τμήμα Φαρμακευτικής

Η παρούσα τεχνική οδηγία για τη Συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΜΔΕ) και Διδακτορικών
Διατριβών, αποτελεί μια προσπάθεια για την ομογενοποίηση και την εναρμόνιση όλων των παραγομένων στο Τμήμα
Φαρμακευτικής διατριβών, προς ενιαία, επιστημονική και συνάδουσα με το κύρος του Τμήματος εμφάνιση ενός τέτοιου
πονήματος. Η τεχνική αυτή οδηγία σε καμία περίπτωση δε στοχεύει στον περιορισμό της έκφρασης ή/και της ελευθερίας
των απόψεων μιας ΜΔΕ ή ΔΔ και κάθε σχόλιο, παρατήρηση, προσθήκη ή απαλοιφή είναι ευπρόσδεκτα και συζητήσιμα.

Τα κεφάλαια που πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά μια υποβληθείσα προς έγκριση από το Τμήμα Φαρμακευτικής του
Πανεπιστημίου Πατρών ΜΔΕ ή ΔΔ είναι:

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Η εισαγωγή περιλαμβάνει σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο τη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση, με την οποία ο αναγνώστης
  ενημερώνεται για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο, και καταλήγει με τον Σκοπό της Εργασίας, όπου
  επεξηγείται ο σκοπός της συγκεκριμένης ΜΔΕ ή ΔΔ.
 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
  Στο πειραματικό μέρος περιγράφεται το/τα πειραματικό/-ά πρωτόκολλο/-α που ακολουθήθηκε/-αν και αναφέρονται
  οι χημικές ενώσεις (καθαρότητα, εταιρεία) και τα όργανα (εταιρεία, μοντέλο, ακρίβεια) που χρησιμοποιήθηκαν.
 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα υπό μορφή πινάκων, σχημάτων, αντιδράσεων ή και φασματοσκοπικών δεδομένων.
 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
  Τα αποτελέσματα συσχετίζονται με βιβλιογραφικά δεδομένα και στο τέλος αναπτύσσονται τα συμπεράσματα που
  προκύπτουν.
 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των βιβλιογραφικών παραπομπών που υπάρχουν στο κείμενο.
  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε οι βιβλιογραφικές αναφορές να είναι ομοιόμορφες και συνεπείς.
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA
  Η ύπαρξη παραρτημάτων είναι προαιρετική και αυτά ταξινομούνται μετά τη βιβλιογραφία. Στα Παραρτήματα
  περιλαμβάνονται δεδομένα που δεν εμφανίστηκαν στα Αποτελέσματα ή τη Συζήτηση. Ειδικά για τις περιπτώσεις των
  ΔΔ, ένα από τα Παραρτήματα θα είναι το Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου διδάκτορα.
 8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ-SUMMARY
  Στο τέλος της ΜΔΕ ή ΔΔ πρέπει να υπάρχει μία περίληψη της εργασίας 1-2 σελίδων. Επίσης πρέπει να υπάρχει και
  μετάφραση της περίληψης στα Αγγλικά υπό τον τίτλο «Summary».

Τεχνικές Παρατηρήσεις

 1. Το κείμενο πρέπει να τυπωθεί σε χαρτί Α4, 100g/m2, σε διπλή όψη (μπρος-πίσω). 
 2. Τα περιθώρια του κειμένου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.5cm, ενώ πρέπει να υπάρχει περιθώριο βιβλιοδεσίας
  τουλάχιστον 1cm.
 3. Η γραμματοσειρά πρέπει να είναι 12 Times New Roman, με διάστιχο 1.5
 4. Η αρίθμηση των σελίδων πρέπει να είναι στην κάτω δεξιά (για τις δεξιές) ή στην κάτω αριστερά
  (για τις αριστερές) θέση της σελίδας, με αραβικούς αριθμούς. Η αρίθμηση ξεκινά από το κεφάλαιο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»
  από τον αριθμό «1», ενώ όλες οι προηγούμενες σελίδες αριθμούνται στις ίδιες θέσεις αλλά με λατινική
  αρίθμηση (i, ii, iii, κλπ), με το « i » να ξεκινά από τη σελίδα «Περιεχόμενα»
 5. Η πρώτη σελίδα της Διατριβής πρέπει να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 και η δεύτερη σελίδα σύμφωνα
  με το υπόδειγμα 2.
 6. Μετά τα «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» πρέπει να υπάρχει επεξηγηματικός πίνακας με τον τίτλο
  «ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΟΡΟΙ».
 7. Οι βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο κείμενο δηλώνονται είτε με αριθμούς μέσα σε αγκύλη (π.χ. [1],
  [1, 3-5, 7]) ή ως εκθέτες (π.χ 17), είτε με την αναγραφή του ή των συγγραφέων και του έτους δημοσίευσης
  εντός αγκύλης π.χ. [Li, 2003], [Li and Wu, 2008]. Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από δύο, με το όνομα
  του πρώτου συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης [Li et al., 2008]. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η μορφή
  πρέπει να είναι ενιαία. Αν οι αναφορές στο κείμενο δίνονται αριθμητικά, θα πρέπει να εμφανίζονται στην
  βιβλιογραφία κατά αύξουσα σειρά, ενώ αν δίνονται ονομαστικά κατά αλφαβητική σειρά.
 8. Τα ονόματα των Περιοδικών πρέπει να συντομογραφούνται σύμφωνα με το Index Μedicus
  (http://www.medscape.com/Home/Search/Index-Medicus/IndexMedicus.html) ή το Science Citation Index.
  i. Για τα άρθρα των περιοδικών:
  Hayakawa S, Kiruma T, Nero JF, Saeki K, Koyamana MT, Aoyagi F. “Apoptosis-inducing activity of high molecular
  weight fractions of tea extracts” Biosci Biotechnol Biochem 2001; 65 : 459-462. Επιτρέπεται και διαφορετικός
  τρόπος γραφής (format) των αναφορών αρκεί α) να είναι ενιαίος σε όλη την εργασία, β) να ακολουθεί τον
  τρόπο γραφής γνωστού επιστημονικού περιοδικού (Science Citation Index) του γνωστικού πεδίου του ΜΦ ή ΥΔ.
  ii. Για τα βιβλία :
  Banzet P, Holland JF, Khayat D, Weil N. Cancer Treatment Update. Paris: Springer-Verlag; 1994.
  iii. Για τα κεφάλαια βιβλίων:
  Hrushesky WJM, Cope FO. “Fluoropyrimidine cancer chemotherapy” In: Banzet P, Holland JF, Khayat D, Weil N
  (editors): Cancer Treatment Update. Paris: Springer-Verlag; 1994, pp. 29-39.
 9. Προσωπικές σημειώσεις ή αδημοσίευτα αποτελέσματα ή εργασίες που έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση
  (submitted) δεν πρέπει να αναγράφονται ως references αλλά μπορούν να παρουσιαστούν στο κείμενο μέσα σε
  παρένθεση. Αδημοσίευτες εργασίες οι οποίες έχουν γίνει δεκτές για δημοσίευση (accepted), μπορούν να
  συμπεριληφθούν στις βιβλιογραφικές παραπομπές (references) με την επισήμανση « in press ».
 10. ΠΙΝΑΚΕΣ: Κάθε πίνακας πρέπει να αριθμείται με Αραβικούς χαρακτήρες ( π.χ Πίνακας 5 ) και η περιγραφή των
  στοιχείων αυτού πρέπει να εμφανίζεται πάνω από τον Πίνακα. Συνιστάται ισχυρά η αποφυγή οριζόντιων
  γραμμών, εκτός των απολύτως απαραίτητων, ενώ οι όποιες διευκρινιστικές παρατηρήσεις πρέπει να
  τοποθετούνται ως υποσημειώσεις (footnotes). Για κάθε Πίνακα πρέπει να υπάρχει αναφορά μέσα στο κείμενο.
 11. ΕΙΚΟΝΕΣ-ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: Κάθε εικόνα ή γράφημα πρέπει να είναι πρωτότυπο, ευκρινές και υψηλής ανάλυσης
  (εφ’οσον πρόκειται για προϊόν scanner). Η άδεια αναπαραγωγής πρέπει να εμφανίζεται στη λεζάντα της
  εικόνας ή του γραφήματος. Έγχρωμες φωτογραφίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε απολύτως
  απαραίτητες περιπτώσεις (π.χ πειραματικά αποτελέσματα) και συνίσταται ισχυρά η όσο το δυνατόν
  περιορισμένη χρήση έγχρωμου υλικού. Η περιγραφή κάθε εικόνας ή γραφήματος θα πρέπει να εμφανίζεται
  στο κάτω μέρος αυτής με διαδοχική Αραβική αρίθμηση (π.χ Εικόνα 15 ή Σχήμα 15) και να υπάρχει αναφορά
  στο κείμενο.
 12. Η χρήση «έντονων» ή «πλαγίων» ή «υπογραμμισμένων» χαρακτήρων συνιστάται ισχυρά να είναι
  περιορισμένη (εκτός φυσικά των τίτλων) και να χρησιμοποιούνται με ενιαία μορφή, όπου αυτό κρίνεται
  απολύτως απαραίτητο.
 13. Οι πάσης φύσεως τίτλοι συνιστάται ισχυρά να είναι της ίδιας γραμματοσειράς, να αποφεύγεται η
  υπογράμμιση αυτών και η στοίχιση να είναι στα αριστερά του κειμένου. Παράλληλα, η αρίθμηση των
  υποκεφαλαίων συνιστάται να είναι της μορφής:
  1.
      1.1
          1.1.1
                 1.1.1.1
 14. Μετά το κεφάλαιο “ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ” συνιστάται η δημιουργία των υποκεφαλαίων “ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ”
  και “ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ-ΕΙΚΟΝΩΝ”, όπου θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλες οι χρησιμοποιούμενες
  στο κείμενο λεζάντες. Το κάθε ένα από αυτά θα αρχίζει σε ξεχωριστή σελίδα.
 15. Ο ΜΦ ή ΥΔ υποχρεούται με την ολοκλήρωση της εργασίας του να παραδώσει στη Γραμματεία του Τμήματος
  ένα δερματόδετο αντίγραφο αυτής. Το δέσιμο του τελικού κειμένου πρέπει να είναι δερματόδετο χοντρό,
  χρώματος μπλε (για ΜΔΕ) ή μπορντώ (για ΔΔ), στη ράχη του οποίου θα αναγράφεται «Μεταπτυχιακή
  Διπλωματική Εργασία» ή «Διδακτορική Διατριβή», το όνομα του/της συγγραφέως και « ΠΑΤΡΑ 20.. ».

Η επίβλεψη της τήρησης των παραπάνω οδηγιών ανατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος και στο εκάστοτε
επιβλέπων μέλος ΔΕΠ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υπόδειγμα 1

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ / ΒΙΟΛΟΓΟΣ / ΧΗΜΙΚΟΣ / κ.λ.π.

 

 

ΠΛΗΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΜΔΕ ή ΔΔ

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ή Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΠΑΤΡΑ 20…

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υπόδειγμα 2

 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ / ΒΙΟΛΟΓΟΣ / ΧΗΜΙΚΟΣ / κ.λ.π.

 

 

 

ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΔΕ ή ΔΔ

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ή Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η

 

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η (3 μέλη για ΜΔΕ ή 7 μέλη για ΔΔ)

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΙΔΑ: ......................................., ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑθΜΙΔΑ: ......................................................., ΤΜΗΜΑ: ............................................................
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ...................................................

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑθΜΙΔΑ: ......................................................., ΤΜΗΜΑ: ............................................................
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ...................................................

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑθΜΙΔΑ: ......................................................., ΤΜΗΜΑ: ............................................................
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ...................................................

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑθΜΙΔΑ: ......................................................., ΤΜΗΜΑ: ............................................................
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ...................................................

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑθΜΙΔΑ: ......................................................., ΤΜΗΜΑ: ............................................................
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ...................................................

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑθΜΙΔΑ: ......................................................., ΤΜΗΜΑ: ............................................................
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ...................................................

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------