Διπλωματική Εργασία

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΕ)

Η εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση ενώπιον τριμελούς επιτροπής μιας διπλωματικής εργασίας (ΔΕ) είναι υποχρεωτική για τη λήψη του Πτυχίου. Η διπλωματική εργασία έχει βαθμολογική βαρύτητα 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS) κατανεμημένων εξίσου στο 9ο και 10ο εξάμηνο (15 σε έκαστο).


 

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΕ

Κατά το χρονικό διάστημα του 8ου εξαμήνου σπουδών και μέχρι το πέρας της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του τέταρτου έτους σπουδών οι φοιτητές ενημερώνονται για τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ από την ιστοσελίδα του Τμήματος και από τον Οδηγό Σπουδών, όπως και για τις ιδιαίτερες για κάθε Εργαστήριο & ΔΕΠ/ΕΔΙΠ προϋποθέσεις εκπόνησης ΔΕ (βλ. παρακάτω). 

Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή/επικοινωνία με τον επιβλέποντα για την επί της αρχής μελλοντική ένταξη/εκπόνηση της διπλωματικής τους στο συγκεκριμένο Εργαστήριο και την επιλογή/ανάθεση του διακριτού ανά φοιτητή θέματος.
Επιβλέποντες μπορεί να είναι τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής. Οι επιβλέποντες φροντίζουν να παρέχουν την απαραίτητη επιστημονική και υλικοτεχνική υποστήριξη που απαιτούνται για την εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών των οποίων έχουν αναλάβει την επίβλεψη.

Το θέμα της ΔΕ κάθε φοιτητή πρέπει να εμπίπτει στην Επιστήμη της Φαρμακευτικής και να    είναι διακριτό.
Οι φοιτητές δηλώνουν τον επιβλέποντα και το θέμα της ΔΕ στην Γραμματεία με σχετικό    έντυπο, κατά την περίοδο δήλωσης των μαθημάτων στην έναρξη του 9ου εξαμήνου. Το  έντυπο    δήλωσης  φέρει  την  υπογραφή  του  φοιτητή  και  του  επιβλέποντος καθηγητή. Τροποποιήσεις του θέματος μπορούν να γίνουν με αίτηση του επιβλέποντος στη Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ).

Οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν, ως παραδοτέο της ολοκλήρωσης της ΔΕ, ένα κείμενο το οποίο πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες συγγραφής που περιγράφονται στους κάτωθι συνδέσμους που διέπουν τις διπλωματικές εργασίες για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) του Τμήματος Φαρμακευτικής: 

Α. Οδηγίες Συγγραφής
Β. Τροποποιήσεις Κανονισμού Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φαρμακευτικής (ΦΕΚ)

  1. Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων
  2. Κοσμητολογία - Παρασκευή και Αξιολόγηση καλλυντικών προϊόντων

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την αξιολόγηση κάθε ΔΕ, ορίζεται από τη ΣΤ διακριτή Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (ΤΕΕ), στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν ειδικότητα ή/και συνάφεια με το επιστημονικό πεδίο της εργασίας. 
Οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να παραδίδουν το πλήρες κείμενο της ΔΕ στα μέλη της ΤΕΕ, ως συνοδευτικό/υποστηρικτικό της προφορικής παρουσίασης, σε ηλεκτρονική (PDF), αλλά και σε έντυπη μορφή (ένα αντίτυπο) αν το επιθυμούν τα μέλη, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία αξιολόγησης (μέσω προφορικής παρουσίασης) ενώπιον της ΤΕΕ.

Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν η πληρότητα του περιεχομένου του κειμένου της ΔΕ, η σωστή χρήση της γλώσσας και επιστημονικής ορολογίας, η κριτική ικανότητα και η ικανότητα σύνθεσης, η ποιότητα της προφορικής παρουσίασης και οι διαφαινόμενες γνώσεις του εξεταζόμενου φοιτητή στο ειδικότερο και το ευρύτερο θέμα της ΔΕ.

Ο τελικός βαθμός της ΔΕ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών των παρόντων εξεταστών. Η έγκριση/αξιολόγηση της ΔΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη σύμφωνη γνώμη μόνο των δύο μελών της ΤΕΕ, εκ των οποίων το ένα είναι υποχρεωτικά ο επιβλέπων. Με την ολοκλήρωση του 10ου εξαμήνου, η τελική βαθμολογία καταχωρείται εντός της εξεταστικής περιόδου και ισχύει και για τα δύο εξάμηνα εκπόνησης της ΔΕ. 

Ο βαθμός της ΔΕ ενός τελειόφοιτου («επι πτυχίω») φοιτητή θα μπορεί να καταχωρηθεί στο σύστημα σε κάθε εξεταστική περίοδο που ακολουθεί την περάτωση του 10ου εξαμήνου σπουδών.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής υποχρεούται να ακολουθήσει τις υποδείξεις της επιτροπής και να ενσωματώσει τις προτεινόμενες αλλαγές-διορθώσεις στην εργασία του. Η επιτροπή ορίζει τον απαιτούμενο χρόνο (από ένα έως τρεις μήνες) για να ολοκληρωθούν οι προτεινόμενες διορθώσεις και αλλαγές. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο δεύτερος τελικός βαθμός καταχωρείται και ο φοιτητής θα πρέπει εκ νέου να εκπονήσει άλλη Διπλωματική εργασία εκκινώντας τη διαδικασία εξ αρχής.


 

ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

Ο/Η φοιτητής/-τρια υποχρεούται να αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας τρίτου, ή/και η χρησιμοποίησή της (δημοσιευμένης ή μη) χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της ΣΤ για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η ΣΤ μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της, αφού προηγουμένως του δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις απόψεις του επί του θέματος.Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του προβλήματος στη ΣΤ. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. (απόφαση Συγκλήτου συνεδρίαση 115/25.4.2017, έγγραφο με αριθμό 318/11394/27.4.2017).


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΔΕ ανά ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ [Ε.Παπαδημητρίου, Κ. Μικέλης, Σ. Τοπούζης]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ MΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ [Κ. Πουλάς]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ [Χ. Κοντογιάννης, Μ.Όρκουλα]

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΟΥ NMR [Γ. Σπυρούλιας]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ [Φ. Λάμαρη, Β. Μαγκαφά]

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ [Γ. Πατρινός]

Γραμματεία

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 10:00 – 14:00.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+302610962300


Γενικές πληροφορίες