Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων

Γενικά

Το ΠΜΣ «Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων» ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 808/12728 απόφαση (ΦΕΚ 1572/8-5-2018, τ.Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 134/ 20-4-2018) και τη Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής (αρ. συνεδρ. 425/28-3-2018). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ ν. 4485/2017 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές, καθώς και του Εσωτερικού Καανονισμού (βλ. παρακάτω).

Απονεμόμενοι Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ: «ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Φαρμακευτική Χημεία – Φυσικά Προϊόντα
2. Βιομηχανική Φαρμακευτική
3. Μοριακή Φαρμακολογία και Βιοτεχνολογία.


Πρόγραμμα Μαθημάτων

Νομοθεσία - Εσωτ. Κανονισμός


Συντονισμός - Επιτροπές

Διευθυντής Π.Μ.Σ. Σ. Τοπούζης

Συντονιστική Επιτροπή 
Σ. Τοπούζης
Μ. Φουστέρης
Κ. Αυγουστάκης
Φ. Λάμαρη
Μ. Όρκουλα

Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων
Σ. Τοπούζης
Μ. Φουστέρης
Κ. Αυγουστάκης
Φ. Λάμαρη
Μ. Όρκουλα

Μαθήματα